ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดระบบ

วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2560 ) เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม......นักเรียนคนใดยังไม่เลืกตามกำหนดทางโรงเรียนจะจัดวิชาเลือกให้ตามรายวิชาที่ยังไม่เติมตามประกาศ.....แจ้งให้ทราบทั่วกัน

การเลือกวิชาของภาคเรียนที่ 2/2560

วิชาที่เคยเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 มาแล้ว นักเรียนที่เคยเรียนห้าม ลงทะเบียนซ้ำในวิชานี้ในเทอม 2 อีก คือ
ม.1           ว20202 สารน่ารู้                         ง21204 ทักษะงานช่าง        
                ง21250 กราฟิกและการออกแบบ
                ง21248 เครื่องบินเล็ก                   ง21210 บัญชีครัวเรือน       

 

ม.2           ท20211  การอ่านเพื่อสาระและบันเทิง                             
                ส22202 อาเซียนศึกษา
                ส22204 การปกครองท้องถิ่นไทย       ง22204 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์
                ง22224 การออกแบบสิงของเครื่องใช้  ง22250 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
                ง22265 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์       ง22267 งานจักสานไม้ไผ่

 

ม.3           ส20241 โลกศึกษา                       ส23201 กฎหมายกับชีวิต
                ศ20215 งานกระดาษ                    ง23244 การสร้างเวปไซต์
                ง23264 เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป
                ง23271 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

ประกาศ

โปรแกรมจะเปิดให้นักเรียนเลือก ในวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ถ้าเลยกำหนดระบบจะปิด และถ้านักเรียนคนใดยังไม่เลือกรายวิชาเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะเลือกรายวิชาที่ยังไม่เต็มตามจำนวนที่กำหนดให้นักเรียนเอง ***นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาที่ใช่ซ้ำกับวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ไปแล้ว โดยดูจากรหัสวิชาที่เปิดสอนเป็นหลัก***

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 99 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 1465 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 100 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 1465 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 0 คน