ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

สำหรับ ม.1

สำหรับนักเรียน ม.1 ไม่ต้องเลือกวิชาเพิ่มเติมในภาคเรียนที่ 2/2559 นี้ ให้เรียนกลุ่มเติม

ส่วนสถานที่เรียน ให้ดูประกาศที่หน้าห้องวิชาการ ในวันเปิดเทอม

เปิดระบบรับสมัคร

นักเรียน ม.2 และ ม.3 ห้อง 5-14 เปิดให้เลือกวิชาเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2/2559

ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 ต.ค. 2559

**ถ้านักเรียนไม่เลือกภายในเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะดำเนินการเกลี่ยนักเรียนในรายวิชาที่ยังไม่เต็ม**

สถิติ

  • วิชาทั้งหมด 62 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 990 คน
  • ครูผู้สอนทั้งหมด 63 คน
  • นักเรียนเลือกวิชาแล้ว 970 คน
  • นักเรียนยังไม่เลือกวิชา 14 คน