วงโยธวาทิต(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปริตตาภา คราเกอม. 3/13
2.เด็กชายพิชยุชญ์ หลุยตระกูลม. 3/14
3.นายณัฏฐ์กร รวดเงินม. 3/14
4.เด็กชายธนบดี เจริญใจม. 3/14
5.นายพีรดนย์ จงรุ่งเรืองไสวม. 3/14
6.เด็กหญิงกชกร วอคเคอร์ม. 3/14
7.เด็กหญิงพิชาพัชร์ วราธรวีรวัฒน์ม. 3/14
8.เด็กหญิงภัคจิรา ราโชกาญจน์ม. 3/14
9.เด็กหญิงพัชชิมา ว่องสรรพการม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20236

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายสุรชัย สมศรี