การงานอาชีพฯ2Y

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชนันทน์ สังข์ทองม. 2/11
2.เด็กหญิงธนพร อนันตบุตรม. 2/11
3.เด็กหญิงปรียาภรณ์ โฮล์ทม. 2/11
4.เด็กหญิงเปมิกา ทีทองม. 2/11
5.เด็กหญิงรพีพรรณ สิงหสมบูรณ์ม. 2/11
6.เด็กหญิงสุนิสา ผลโพธิ์ม. 2/11
7.เด็กชายกีรติ ฟักสุวรรณม. 2/12
8.เด็กหญิงกนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติม. 2/14
9.เด็กหญิงภิญญาพัชร์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISY

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์