การงานอาชีพฯ2X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชาลิสา คล้ายสงม. 2/5
2.เด็กชายก้องภพ ศุภกิจอำนวยม. 2/8
3.เด็กชายชัยภัณฑ์ จันทร์เต็มม. 2/8
4.เด็กชายปพน เพ็งเรืองม. 2/8
5.เด็กชายศตนัน เผือกผ่องม. 2/8
6.เด็กชายสิรธีร์ ผอบทองม. 2/8
7.เด็กชายสุริยะมงคล อภิสิงหธวัชม. 2/8
8.เด็กชายอัครญา ขำค้าม. 2/8
9.เด็กหญิงกุลิสรา นาเมืองรักษ์ม. 2/8
10.เด็กหญิงฐิติชญา ศิริโสมม. 2/8
11.เด็กหญิงณัฏฐณิชา พันธ์สำเนียงม. 2/8
12.เด็กหญิงวรรณพิมล ภู่จันทึกม. 2/8
13.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วิยาสิงห์ม. 2/8
14.เด็กหญิงวัลย์ลดา สุมะณีย์ม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์