การงานอาชีพฯ1X

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณภัทร วรศุภมงคลม. 2/6
2.เด็กชายปุนณวิศ ช้างงามม. 2/6
3.เด็กหญิงกัญญ์วรา สมจิตรชอบม. 2/6
4.เด็กหญิงชลกาญจน์ บุญยืนม. 2/6
5.เด็กหญิงญาดา เปี่ยมเจริญม. 2/6
6.เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดภัยม. 2/6
7.เด็กหญิงธาริณี พิศวาสดิ์ม. 2/6
8.เด็กหญิงนันท์นภัส อินทนชิตจุ้ยม. 2/6
9.เด็กหญิงปัณฑารีย์ คำเพ็งม. 2/6
10.เด็กหญิงปิยะณัฐ มีศรีม. 2/6
11.เด็กหญิงศรสวย งามสกุลรุ่งโรจน์ม. 2/6
12.เด็กหญิงสุทธิดา จันแดงม. 2/6
13.เด็กหญิงธัญชนก พลายแก้วม. 2/10
14.เด็กหญิงปาลิญา ศรีโสมาศม. 2/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

2ISX

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์