ภาษาอังกฤษรอบรู้(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนันธร เตชะนอกม. 3/11
2.เด็กชายกฤษนล เนียมสอนม. 3/11
3.นายพลพล ธรรมบุรมย์ม. 3/11
4.นายวิชญะ สุภาสุดม. 3/11
5.นางสาวนิศากร บุญรักษาม. 3/12
6.นางสาวชนิกานต์ ประนอมมิตรม. 3/12
7.เด็กชายศิรเศรษฐ์ อินทร์สุนทรม. 3/13
8.เด็กชายธัญกร อีซาม. 3/13
9.นายชายติกรณ์ ถาเรืองโคตรม. 3/13
10.เด็กชายณธกฤต เตชชินสิริกุลม. 3/13
11.นายยศศักดิ์ ประสงค์สุขม. 3/13
12.เด็กชายภคพัศ มาฉิมมีม. 3/13
13.นางสาวสุมิตรา ดวงสาพลม. 3/13
14.เด็กหญิงพิรดา แก้วนครม. 3/13
15.นางสาวฉรินทร์ดา บุญกลิ่นม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20212

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม