ภาษาอังกฤษรอบรู้(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายตั้งปณิธาน สมภักดีม. 3/5
2.เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปรากฎวงษ์ม. 3/5
3.เด็กหญิงพลอยกมล เรืองชัยศิลป์ม. 3/5
4.เด็กหญิงจิตรานุช เทศรอดม. 3/5
5.เด็กหญิงศศิภา นครศรีม. 3/5
6.เด็กหญิงศศิประภา อุ่นสิมม. 3/6
7.เด็กหญิงสุชัญญา เพ็ชรแก้วม. 3/6
8.เด็กหญิงนภัสวรรณ นาควัชระม. 3/6
9.เด็กหญิงพัทธาณันท์ สิงสุขม. 3/6
10.เด็กชายวีรภัทร ทองดีนอกม. 3/7
11.เด็กชายชานนท์ คงนาคม. 3/7
12.เด็กชายอัครพล สาระสุขม. 3/7
13.เด็กชายพัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัยม. 3/8
14.นางสาวเธียรชมภู แสนสุดม. 3/9
15.นางสาวพัชรนันท์ มาแสวงม. 3/9
16.นางสาววิชญาพร จันทร์หอมม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20212

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวกนกทิพย์ กองสงคราม