บัญชี 5(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 14 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภุชิสส์ นาคมอญม. 3/5
2.เด็กชายนัฏการณ์ เผือกผ่องม. 3/5
3.เด็กชายทวีพล จ้อยประสิทธิ์ม. 3/5
4.เด็กชายวันชัย สุขจิตร์ม. 3/5
5.เด็กหญิงปาริชาติ ขยายฤทธิ์ม. 3/5
6.เด็กชายปวริศ ไกรครุฑม. 3/7
7.เด็กชายศุภวิชญ์ สุมะนาม. 3/7
8.เด็กชายกฤติเดช สงวนทรัพย์ม. 3/7
9.เด็กชายจิรายุ กุลมณีม. 3/7
10.เด็กชายวิทิต พระโยมม. 3/7
11.เด็กชายจักรพงศ์ ไตรยางค์ม. 3/9
12.เด็กชายกฤษฎา ชัยชนะม. 3/9
13.เด็กชายปรมีย์ สิลมัยม. 3/9
14.เด็กชายนภัส ของทิพย์ม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23215

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • ครูบรรจุใหม่บัญชี