วิทยาศาสตร์2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายอัษฎาวุธ อารีม. 5/1
2.นายเจษฎากร เผ่าปฏิมากรม. 5/1
3.นางสาวจินต์ศจี ท้วมอุปถัมภ์ม. 5/1
4.นางสาวจินต์จุฑา ท้วมอุปถัมภ์ม. 5/1
5.นางสาวกนกรดา เหลืองภุมรัตน์ม. 5/1
6.นางสาวพงศ์ภรณ์ เมธีธรรมสกุลม. 5/1
7.นายพสิษฐ์ ศรีอินทรสุทธิ์ม. 5/2
8.นายวโรดม เทพมังกรม. 5/2
9.นายภูมิผา เชี่ยวสมุทรม. 5/2
10.นายสิทธิโชค วรคันทักษ์ม. 5/3
11.นายนาวีวัฒน์ พฤกพัฒนาชัยม. 5/3
12.นายธเนศ ไชยณรงค์ม. 5/4
13.นายสุเมธ สวนสำราญม. 5/4
14.นายภัคพล นิรันดรม. 5/4
15.นางสาวสุรภา ศรีสุขม. 5/4
16.นางสาวปัณฑิตา สกุลดำรงค์พานิชม. 5/4
17.นางสาวศุภสุตา พรหมเปลวม. 5/4
18.นางสาวภัสรนนท์ หงษ์ศรีม. 5/4
19.นางสาวพัณณิตา คำยนต์ม. 5/4
20.นางสาวภัทรดา สงคำเหลาม. 5/4
21.นางสาวศศิธร บัวเมืองเก่าม. 5/4
22.นายประกาศิต มิ่งมงคลม. 5/5
23.นางสาวกมลชนก คำเอี่ยมม. 5/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวิสูตร เดชเมือง