การจัดสวน(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสุนิสา ส่องศรีม. 3/5
2.เด็กหญิงไพณิทธราภรณ์ เนียมสอนม. 3/5
3.เด็กหญิงปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ม. 3/7
4.เด็กหญิงปาณิศา ก๋งอุบลม. 3/7
5.เด็กหญิงณัฐณิชา พ่วงขำม. 3/7
6.เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ปานสุวรรณ์ม. 3/7
7.เด็กหญิงอภิชญา สารพันธ์ม. 3/7
8.เด็กหญิงธมนพรรณ ธงศิลาม. 3/7
9.เด็กหญิงวริษฐา กิจธนาคมม. 3/8
10.เด็กชายกฤตเมธ เสื่องศิริม. 3/9
11.เด็กหญิงนปภา พินิจสกุลม. 3/9
12.เด็กหญิงฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูลม. 3/9
13.เด็กหญิงชนิตา ภักดีม. 3/9
14.เด็กหญิงปารจรีย์ ปฐพีวัฒนศิริม. 3/9
15.เด็กหญิงรุจิรา จักราบาตรม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23270

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน