วิทยาศาสตร์1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 26 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายกิตตินันท์ คำภูษาม. 5/8
2.นายเดชากร ทีน้ำคำม. 5/8
3.นายน่านฟ้า จันทร์เชื้อม. 5/8
4.นายจิตตกานต์ ปัญญสินม. 5/10
5.นายนรวัฒน์ จิตต์ประเสริฐม. 5/10
6.นางสาวปวีณา สอนเจริญม. 5/10
7.นางสาวณิชา บัวทนงค์ม. 5/10
8.นางสาวศิริวรรณ ผ่านเมืองม. 5/10
9.นางสาวลักษิกา กลิ่นทองม. 5/10
10.นายพราหมณิน ณ พัทลุงม. 5/11
11.นายประวิทย์ เทียนเล็กม. 5/11
12.นางสาวสุภัชชา มะวงค์ม. 5/11
13.นายฐิติวัฒน์ เส็นขาวม. 5/12
14.นายยุทธนา เลาหวิวัฒนชัยม. 5/12
15.นางสาวอริยา สมบัติหอมม. 5/12
16.นางสาววีรดากร มั่งมีมากม. 5/12
17.นางสาวชนาพร แก้วก่ำม. 5/12
18.นางสาวสิริอัจฉริยา ชลธีม. 5/12
19.นางสาวญาณิศา บุญมาตย์ม. 5/12
20.นางสาวนันท์นภัส พรรณานิคมม. 5/12
21.นายพัสกร สุ่มมาตย์ม. 5/13
22.นายกิตติ ปิ่นวิเศษม. 5/13
23.นายปัณณทัต วงศ์มาลาวณิชม. 5/13
24.นางสาวพิชามญชุ์ นุเสนม. 5/13
25.นางสาวนริศรา เภาพานม. 5/13
26.นางสาวนัยน์ภัค พรรณานิคมม. 5/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต