การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ม. 3/5
2.นายเจตริน จันตระกูลชัยม. 3/6
3.เด็กชายภูวนัตถ์ วัฒนเสถียรม. 3/6
4.เด็กชายชัยมงคล สุจิตรม. 3/6
5.เด็กหญิงกิติวรรณ กิจไพบูลย์กุลม. 3/6
6.เด็กชายปวริศ ไกรครุฑม. 3/7
7.เด็กชายศุภวิชญ์ สุมะนาม. 3/7
8.เด็กชายกฤติเดช สงวนทรัพย์ม. 3/7
9.นายวิทิต พระโยมม. 3/7
10.เด็กชายศิวกร นัยมิตรม. 3/7
11.เด็กชายวรรธนัย สำรวมรัมย์ม. 3/8
12.เด็กชายสิริวัตร พลอยทรัพย์ม. 3/8
13.นายณัฐนนท์ เพลินจิตรม. 3/9
14.นางสาวเกร็ดแก้ว ผิวอ่อนม. 3/9
15.นางสาวคณกร หอมพรมมีม. 3/9
16.เด็กหญิงวันวิสาข์ วงษ์สะชาญม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23271

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปรีชา กิจจาการ