การสร้างเว็บไซต์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธันย์ชนก จันทร์สีชังม. 3/10
2.เด็กหญิงบวรรัตน์ หลิมเจริญม. 3/10
3.เด็กชายคณาธิป ตันเกษมม. 3/11
4.เด็กหญิงปุณยวีร์ พรหมลัทธิ์ม. 3/11
5.เด็กหญิงธนภรณ์ ภูตะวันนะม. 3/11
6.เด็กหญิงณัฐวสา มลชัยชนะถาวรม. 3/11
7.เด็กหญิงอัจฉรา ภาคแก้วม. 3/11
8.เด็กชายพิชาภพ รักษาบุญม. 3/12
9.เด็กชายเอกชัยชาญ เจริญผลม. 3/12
10.เด็กชายอนันดา คงเกิดม. 3/12
11.เด็กชายรวิภัทร โคจิมะม. 3/12
12.เด็กชายสรวิศ แปงมาม. 3/13
13.เด็กชายนพรุจ ฉัตรภวกุลนนท์ม. 3/13
14.เด็กชายนภทีป์ แซ่เฮ้าม. 3/13
15.เด็กชายภูบดี ใคร่นุ่นภาม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23244

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางดาวประกาย ทาธง