การจัดสวน(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสรัญญา สุระเสนม. 3/10
2.เด็กหญิงอทิตยา ติมุลาม. 3/10
3.เด็กหญิงธาวินี สุขเกษมม. 3/10
4.เด็กหญิงพิชย์พิมล หิรัญรักษ์ม. 3/10
5.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ม. 3/11
6.เด็กหญิงสปัน เชยสุวรรณม. 3/11
7.เด็กหญิงปุณยวีร์ พรหมลัทธิ์ม. 3/11
8.นางสาววรรษา สมปัญญาม. 3/11
9.เด็กหญิงสกาวรัตน์ เที่ยงสมบุญม. 3/11
10.นางสาวณัฐวสา มลชัยชนะถาวรม. 3/11
11.นางสาวณัชนันทน์ นาคทองม. 3/11
12.เด็กหญิงวรัญญา โกศลวิบูลย์พงศ์ม. 3/13
13.เด็กหญิงชนิสรา จันพลงามม. 3/13
14.เด็กชายกฤตธน ทวีพงษ์ม. 3/14
15.เด็กชายธนูเทพย์ บุญนำม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23270

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน