การสร้างเว็บไซต์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูมิฟ้า ก้องกังวาลนทีม. 3/5
2.เด็กชายกฤชทิพย์ กฤชเพชรรัตน์ม. 3/5
3.เด็กชายกิตติธัช กล้ายประยงค์ม. 3/5
4.เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณโพธิ์ม. 3/5
5.เด็กหญิงยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 3/5
6.เด็กชายชานนท์ คงนาคม. 3/7
7.เด็กชายจารุภัทร เดชศรีม. 3/7
8.เด็กชายฉัตรเพชร โมระกรานต์ม. 3/8
9.เด็กชายเตชัส กิจทวีพิพัฒน์ม. 3/8
10.เด็กชายนพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 3/8
11.เด็กชายปานศิริ ปริสิทธิ์ม. 3/8
12.เด็กชายชานน ศรีจันทร์ม. 3/9
13.เด็กชายพุฒิพงศ์ พานิชม. 3/9
14.เด็กชายปณต กุศลสัตย์ม. 3/9
15.เด็กชายองค์กร ทองพิทักษ์ม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23244

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางดาวประกาย ทาธง