สุขศึกษาและพละศึกษา

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 20 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณัฐพล หอสกุลชัยม. 5/2
2.นางสาวกานต์พิชชา สิทธิปกรม. 5/2
3.นายภูมินทร์ ตอวิเชียรม. 5/3
4.นายชยธร ฉายรักษาม. 5/3
5.นางสาวศุภิสรา พลฤทธิ์ม. 5/3
6.นางสาวนริศรา เปรมเสถียรม. 5/4
7.นายปกรณ์ พลอยทับทิมม. 5/5
8.นางสาวธนพร พรมศรีม. 5/5
9.นางสาวพันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ม. 5/5
10.นายปุญญพัฒ ขันติยูม. 5/6
11.นางสาวศิราณี สีเขียวม. 5/6
12.นายพีระพล ธีรไกรศรีม. 5/7
13.นายอรรถพล คำเครือม. 5/7
14.นายอนาวิล หยงสตาร์ม. 5/7
15.นายธนบดี จันทรวรินทร์ม. 5/7
16.นายเกษมสันต์ เจริญยิ่งม. 5/7
17.นางสาวอุษณี โภชนพันธ์ม. 5/7
18.นางสาวชลธิชา แซ่โง้วม. 5/7
19.นางสาวธัญญ์นภัส อนันต์พรชนะกุลม. 5/7
20.นางสาวอรวดี ทองส่งเสริมม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นายวันชัย เข็มทิศ