การจัดสวน(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้ม. 3/5
2.นางสาวภาสินี ล้อมจันทร์ม. 3/5
3.นางสาวสาวิตรี เนืองนาม. 3/5
4.เด็กหญิงไคถิง โยม. 3/5
5.เด็กหญิงนภัสวรรณ สุวรรณโพธิ์ม. 3/5
6.เด็กหญิงพีรยา ประสพพรรังสีม. 3/5
7.เด็กหญิงอภิญญา สุขวิมลไพศาลม. 3/5
8.เด็กชายธนทัต ยอดชาญม. 3/6
9.เด็กชายวรวุฒิ รอดมีม. 3/6
10.นายรัชกฤต ภูริอมรคุณม. 3/6
11.เด็กชายฐิติวัชร หวางม. 3/6
12.เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองสุขม. 3/6
13.นายธนพล มาตย์สุริย์ม. 3/8
14.เด็กชายเอโฟซ่า เบล็สซิ่งม. 3/8
15.เด็กชายชญานนท์ กาหลงม. 3/8
16.เด็กชายศุภนัชญ์ ชมสุนทรม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23270

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวธาริกา ภูมิสถาน