โครงงานอาชีพ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤษนล เนียมสอนม. 3/11
2.เด็กชายอิทธิพัทธ์ สันติธัญญาโชคม. 3/11
3.เด็กชายวิชญะ สุภาสุดม. 3/11
4.เด็กชายศรัณย์ คงสว่างม. 3/11
5.เด็กชายชินวัตร สอนท่าโกม. 3/11
6.เด็กชายภพภัทร์ เอ่งฉ้วนม. 3/14
7.เด็กชายสิรวิชญ์ สิมตะมะม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23269

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

8 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์