เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวพิมพ์ปญา แสนสุขม. 3/10
2.นางสาวปิ่นสุดา ตันติกุลม. 3/11
3.นางสาวสุวภัทร ปกัญสิทธิ์ม. 3/11
4.เด็กหญิงกานต์พิชชา เกษมสุขภูมิม. 3/11
5.เด็กหญิงจอมสุดา ทศานนท์ม. 3/11
6.เด็กหญิงดวงใจ คำแก้วม. 3/11
7.เด็กหญิงทิวาวรรณ เจริญวงศ์ม. 3/11
8.เด็กหญิงแพรไหมทอง ข่องแรงม. 3/11
9.นายเอกชัยชาญ เจริญผลม. 3/12
10.เด็กหญิงพรพิชยา บุญทันสุนีม. 3/12
11.เด็กหญิงอภิสรา ชลประสิทธิ์ม. 3/12
12.นางสาวยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึกม. 3/12
13.นางสาวพีรญา ทองทาม. 3/12
14.เด็กหญิงภัทรพร นิลเต่าม. 3/12
15.นายกฤษฎา กิจธนาคมม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์