สุขศึกษาและพละศึกษา(ฟุตบอล)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 24 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายธีรวัฒน์ บัญชาเมฆม. 5/14
2.นายทิวา ผิวใสม. 5/14
3.นายพิชยุตม์ กิตติภาณุวงค์ม. 5/14
4.นายนราธิป พิมพ์โสมม. 5/14
5.นายศุภกร ฉัฐธนาพิพัฒน์ม. 5/14
6.นายสิทธิพร สิงโหพลม. 5/14
7.นายสุรโรจน์ กอมณีม. 5/14
8.นายกล้าณรงค์ เจริญวัยม. 5/14
9.นายจตุพร นพคุณม. 5/14
10.นายจารุวัฒน์ ไผ่ป้องม. 5/14
11.นายชัยวัฒน์ แซ่ใช่ม. 5/14
12.นายชัยวัฒน์ หนักแน่นม. 5/14
13.นายณัฐพล เที่ยงดีฤทธิ์ม. 5/14
14.นายธนกร ปรางทองม. 5/14
15.นายเบญจา ขันทองม. 5/14
16.นายภูชิต ฉิมนอกม. 5/14
17.นายภูดิศ สาครม. 5/14
18.นายภูมิศักดิ์ นนเลาพลม. 5/14
19.นายเมืองไทย ภู่กันม. 5/14
20.นายศิริกานต์ หิตะโกวิทม. 5/14
21.นายปรเมศวร์ ตุหรันม. 5/14
22.นายอิทธิพล ศรีเศษนามม. 5/14
23.นายณชรินทร์ อมรชัยวรสกุลม. 5/14
24.นายเปรมศักดิ์ ลำนวนม. 5/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายวันชัย เข็มทิศ