เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายเจษฎากร โพธิล่ามม. 3/8
2.นายนพสิทธิ์ คณายิ่งสวัสดิ์ม. 3/8
3.เด็กชายปานศิริ ปริสิทธิ์ม. 3/8
4.เด็กชายปิยรัช ฉัตรวรงค์ม. 3/8
5.นางสาวนภัสวรรณ ศรีกำเหนิดม. 3/8
6.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ม. 3/8
7.เด็กหญิงสุวภัทร ศิรินามม. 3/8
8.นางสาวอรนิชา สิริสุทธิ์ม. 3/8
9.นางสาวพัชราพร คณาจันทร์ม. 3/8
10.นางสาวแพรมาพร คำหงษ์ม. 3/8
11.นางสาวธิดากร สรรคเสรณีม. 3/8
12.เด็กหญิงมัณฑิตา ระวิโรจน์ม. 3/8
13.นางสาวลษิตา จุกสีดาม. 3/8
14.เด็กหญิงนปภา พินิจสกุลม. 3/9
15.เด็กหญิงฐานิพาย์ ดำรงศักดิ์ตระกูลม. 3/9
16.เด็กหญิงพนิดา กังพัฒนกิจม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์