โครงงานอาชีพ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอติวิชญ์ อาสิญจ์พรม. 3/8
2.เด็กชายธนพล มาตย์สุริย์ม. 3/8
3.เด็กชายธีระภัทร นนยะโสม. 3/8
4.เด็กชายธนกร เกตุสกาวม. 3/8
5.เด็กชายสาริศ ฟุ้งสถาพรม. 3/8
6.เด็กชายเอโฟซ่า เบล็สซิ่ง เอคาโตร์ม. 3/8
7.เด็กชายชญานนท์ กาหลงม. 3/8
8.เด็กชายศุภนัชญ์ ชมสุนทรม. 3/8
9.เด็กชายสิริวัตร พลอยทรัพย์ม. 3/8
10.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ท่านทรัพย์ม. 3/8
11.เด็กหญิงปริญญา แสนลครม. 3/8
12.เด็กชายณัฐพัชร์ ตรีเจริญวัฒนกุลม. 3/9
13.เด็กชายณัฐพนธ์ แตงทองม. 3/9
14.เด็กหญิงกฤษณา ผลดีม. 3/9
15.เด็กชายพัทธภูมิภพ สุพรประดิษฐชัยม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23269

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์