สังคมฯ

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายศรธรรศ ไตรจักรภพม. 5/8
2.นายณัฐพล ขำพลับม. 5/8
3.นายวีรภัทร จันทร์พุ่มม. 5/10
4.นางสาวรักษิกร สรวงศิริม. 5/10
5.นางสาวสุภาภรณ์ ทีน้ำคำม. 5/10
6.นางสาวณชนก ไพศาลสิริวงศ์ม. 5/10
7.นางสาวณัฐนันท์ พูลทองม. 5/10
8.นางสาวพรชนก วรโรจนศิริม. 5/10
9.นางสาวภควดี ทองดีม. 5/10
10.นางสาวภาสิณี ศรียงยศม. 5/10
11.นางสาวเปมิกา ธาระเพ็ชรม. 5/10
12.นางสาวภัทรดา อยู่เจริญม. 5/10
13.นางสาวพิรุณพลอย อัจฉรานิวัฒน์ม. 5/10
14.นางสาวสุภิสรา บุญบรรดาลม. 5/10
15.นางสาวชญานิศ โพธิ์เกิดม. 5/11
16.นางสาวพนินันท์ นพศรีม. 5/11
17.นางสาวศศิกานต์ สุประไพกิจม. 5/11
18.นางสาวลักษิกา คว้าพงศ์ไพฑูรย์ม. 5/11
19.นางสาวกัญญาพัชร นิลบุตรม. 5/11
20.นางสาวญารินดา หวังเจริญม. 5/11
21.นายพงศ์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 5/12
22.นายพงศพัศ ประโคมม. 5/12
23.นางสาววิไลทิพย์ สุขเจริญศรีม. 5/12
24.นางสาวชญานิศ มั่นสลุงม. 5/12
25.นายภูวดล ฟูทำม. 5/13
26.นายปราบดา บัวทองม. 5/13
27.นายอิทธินันท์ อุ่นสมัยม. 5/13
28.นางสาวจาณิสตา ยองม. 5/13
29.นางสาวปิยะฉัตร โฉมบุตรม. 5/13
30.นางสาวมัลลิกา กากแก้วม. 5/13
31.นางสาวไอลดา แสงย้อยม. 5/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล