ยืดหยุ่น(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเขมพัชร เที่ยงสมบุญม. 1/7
2.เด็กหญิงรินรดา ดำรงค์สถิตย์ม. 1/8
3.เด็กชายชาญวิทย์ คงสุวรรณม. 1/9
4.เด็กชายณัฐพงษ์ เอมรัตน์ม. 1/9
5.เด็กชายทีฆายุ ขันอ้ายม. 1/9
6.เด็กชายนิธิศ สีแสงสุวรรณชัยม. 1/9
7.เด็กชายอชิระ สุนทรบูรณสุขม. 1/9
8.เด็กหญิงนิรดา ธนีเจริญม. 1/9
9.เด็กหญิงปาริชาต ศรีจันทร์ม. 1/9
10.เด็กหญิงอภิชยา นิยมเหลาม. 1/9
11.เด็กหญิงอรกัญญา กมลมาลย์ม. 1/9
12.เด็กหญิงอรไพลิน ตู้บุดดาม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20201

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรวุฒิ สุนทรทิพย์