ท้องถิ่นของเรา2(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเขมพัชร เที่ยงสมบุญม. 1/7
2.เด็กชายณัฐศักดิ์ เรืองฉิมมาม. 1/7
3.เด็กชายธัชธรรม ภิญญรัตน์ม. 1/7
4.เด็กชายภูมิพัฒน์ จารุวิจิตรรัตนาม. 1/7
5.เด็กชายสิรสิต ตรีคุณสถิตม. 1/7
6.เด็กหญิงธัญทิพย์ พัฒนกิจสุนทรม. 1/7
7.เด็กหญิงปาณะฟ้า กันทะวงศ์ม. 1/7
8.เด็กหญิงภัณฑิลา บุญญศิริวัฒน์ม. 1/7
9.เด็กชายอัครญา ขำค้าม. 1/8
10.เด็กหญิงฐิติชญา ศิริโสมม. 1/8
11.เด็กหญิงณัฐชยา สัตย์ซื่อม. 1/8
12.เด็กหญิงวรรณพิมล ภู่จันทึกม. 1/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20212

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายสุเมธ เพชรรัตน์โยธิน