เครื่องคำนวณ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 9 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพสิษฐ์ นิภัทร์วรกานต์ม. 1/8
2.เด็กหญิงอริสา ไขลีม. 1/8
3.เด็กหญิงณรัญญญา มาศภากรม. 1/8
4.เด็กชายกิจจา จิตราคมม. 1/9
5.เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ปรีชาม. 1/9
6.เด็กชายวิศรุต เหมนุสรณานนท์ม. 1/10
7.เด็กหญิงอารดา นนตะพันธ์ม. 1/10
8.เด็กหญิงกัญญารัตน์ เลิศลักษณ์ศิริกุลม. 1/10
9.เด็กชายกิตติภณ ชาวราษฎร์ม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21209

จำนวนที่รับ

9 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์