การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์(3X1)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงเนริการ์ คำสมหมายม. 3/7
2.เด็กหญิงวริศรา แซ่อึ้งม. 3/7
3.เด็กหญิงอรจิรา สายสุขอนันต์ม. 3/8
4.เด็กหญิงกชนิภา เมฆดำรงค์ม. 3/8
5.เด็กชายธนกร รังผึ้งม. 3/9
6.เด็กชายศิรสิทธิ์ รักกสิกรม. 3/9
7.เด็กหญิงกนกพร อังครัตนพิชัยม. 3/9
8.เด็กหญิงปิยากร สมันยีม. 3/9
9.เด็กหญิงนาราภัทร บุญประเสริฐม. 3/9
10.เด็กหญิงมุขรินทร์ คำศรีม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20204

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวโฉมฉาย ใจเอื้อย