แปรรูปอาหาร(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงนันท์นภัส กันทะขู้ม. 3/12
2.เด็กหญิงทักษพร นาคประเสริฐม. 3/12
3.นางสาวนงนภัส วุฒิสารม. 3/13
4.เด็กหญิงณิภา สมถะเขตการณ์ม. 3/13
5.เด็กหญิงนงนภัส กันทะขู้ม. 3/13
6.เด็กหญิงสุภัสสร จิตต์อาจหาญม. 3/13
7.เด็กหญิงดวงใจ อินเทพม. 3/13
8.เด็กหญิงวริศรา นวมสุคนธ์ม. 3/13
9.นางสาวศิวีรัตน์ สุขสอาดม. 3/13
10.เด็กหญิงสุดารัตน์ สืบเสาะจบม. 3/13
11.นางสาววิสสุตา อายุวัฒน์ม. 3/13
12.เด็กหญิงจิตรานุช ล้วนประพันธ์ม. 3/13
13.เด็กหญิงปานิสา ละครพลม. 3/14
14.เด็กหญิงพลชา สรัสสมิตม. 3/14
15.เด็กหญิงพัณณิตา ตะเภาพงษ์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23273

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา