การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูมิพัชร ชัชวาลม. 3/10
2.เด็กชายเกียรติสุริยา สุขโฉมม. 3/10
3.เด็กชายสราวุฒิ เขียนนอกม. 3/10
4.เด็กชายพีระพันธุ์ เภาพานม. 3/10
5.เด็กหญิงนิศากร บุญรักษาม. 3/12
6.เด็กหญิงชนิกานต์ ประนอมมิตรม. 3/12
7.เด็กหญิงปาริดาณี งามขำม. 3/12
8.เด็กหญิงขวัญจิรา สิงห์ชัยม. 3/12
9.เด็กหญิงศรสวรรค์ สังข์อ่องม. 3/12
10.เด็กชายพัทธพล คงฉ้งม. 3/13
11.เด็กชายณัฐพล แก้วชาติม. 3/13
12.เด็กชายอนวัช เขื่อนธานีม. 3/14
13.เด็กชายธรรมนูญ เส็งมีม. 3/14
14.เด็กชายธนายุต ธุวะนุติม. 3/14
15.เด็กชายศิรศักดิ์ จันทร์อุ่นม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23271

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปรีชา กิจจาการ