สังคมฯ

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 21 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณัฐกิตติ์ สงครามม. 5/1
2.นางสาวนภัสสร สะเลมันม. 5/1
3.นางสาวภัครมาศ เดชพันธ์ม. 5/1
4.นางสาวอริสา นุชประมูลม. 5/1
5.นางสาวธัชชา เชียร์สมสุขม. 5/2
6.นางสาวศุภิสรา วรพฤกษ์จารุม. 5/2
7.นางสาวอรนลิน สุขสบายม. 5/4
8.นางสาวธัญยธรณ์ วรมงคลม. 5/4
9.นางสาวอารีรัตน์ แซ่โค้วม. 5/4
10.นางสาวรักษิณา น่วมเจริญม. 5/4
11.นางสาวณัฐณิชา สำเภารอดม. 5/4
12.นายชานนท์ ชาญสุทธิกนกม. 5/5
13.นางสาววรินทร อนันตวรานนท์ม. 5/5
14.นางสาวณิชาภัทร หมั่นมากม. 5/5
15.นางสาวธาวัลย์ นาคงามม. 5/5
16.นางสาวศรุตา อยู่สำราญม. 5/5
17.นางสาวนพัตธร สมอุ่มจารย์ม. 5/5
18.นางสาวนภัคศร สิงห์คำม. 5/5
19.นายกรรชัย เกษกำจรม. 5/7
20.นางสาวเพ็ญพิชชา บัวคงม. 5/7
21.นางสาวนันท์นภัส จันทร์บุญม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง