การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชัชพงษ์ ภูมาม. 3/5
2.เด็กชายนราธิป จุลละผลินม. 3/5
3.เด็กชายธีรยุทธ ธนาวุฒิม. 3/5
4.เด็กชายรตนประพน สุววรณสุขโรจน์ม. 3/5
5.เด็กชายถีรศักดิ์ เจริญพรตระกูลม. 3/5
6.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริไพโรจน์ม. 3/5
7.เด็กชายธัชทฤต อุ่นจันทีม. 3/6
8.เด็กชายศรัญยู บุญค้ำจุนม. 3/6
9.เด็กชายวรวุฒิ รอดมีม. 3/6
10.เด็กชายคเชนทร์ จำปาโชคม. 3/6
11.เด็กหญิงสิริกัญญา ดีเทียนม. 3/6
12.เด็กชายวิชชากร อันเวชม. 3/7
13.เด็กชายสันติภาพ ผลากรม. 3/7
14.เด็กชายณัฐดนัย บุญเพ็งม. 3/7
15.เด็กชายชญานนท์ โมรานอกม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23271

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปรีชา กิจจาการ