สังคมฯ1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวลลดา สุขเกษมถิรเดชม. 5/8
2.นางสาวสุพัชรินทร์ สิงห์บรบือม. 5/8
3.นางสาวพรทิพย์ แดงน้อยม. 5/8
4.นางสาวปณัฐดา ปราโมทย์มุกดาม. 5/8
5.นางสาวอนุธิดา อนุกมลเศรษฐ์ม. 5/8
6.นางสาวสุภณิดา ขุนภักนาม. 5/8
7.นายฐิติ ธีระพงษ์วัฒนาม. 5/10
8.นางสาวกฤติกา ยาดอว์ม. 5/10
9.นางสาวนิชาภา เชาว์กีรติกุลม. 5/10
10.นางสาวหทัยชนก จารย์สูงเนินม. 5/10
11.นางสาวณัฏฐ์กฤตา ฉิมบุญม. 5/10
12.นางสาวลักษณพร ศรีสุวรรณม. 5/10
13.นางสาวเรตินา พัดทองม. 5/10
14.นายชลลโรจน์ เรืองรุ่งโรจน์ม. 5/11
15.นางสาวบุศญา ภูแผ่นนาม. 5/11
16.นางสาวลลิตา ปึ้งผลพูลม. 5/11
17.นางสาวชลดา ยิ่งเรงเริงม. 5/11
18.นางสาวช้องนาง ทองมากม. 5/11
19.นางสาวพิรดาพร สิงห์เหลืองม. 5/11
20.นางสาวศิรประภา นาคเกิดม. 5/11
21.นางสาวเกษศิรินทร์ เพ็ชรศิลาม. 5/11
22.นางสาวเอื้อกานต์ แซ่อึ้งม. 5/11
23.นางสาวพรนภา บัวขวัญม. 5/12
24.นางสาวศิรษา จิระคูยุทธชัยม. 5/12
25.นางสาวพิมพกานต์ แก้วพิลึกม. 5/12
26.นางสาวประภาภรณ์ ทิพย์ประเสริฐม. 5/12
27.นางสาวคชภรณ์ สว่างทองหลางม. 5/12
28.นายนิติวัฒน์ โพธิ์คัยม. 5/13
29.นายพิทวัส เชิดชัยภูมิม. 5/13
30.นายศิริพงศ์ แก่นจันทร์ม. 5/13
31.นายสุคนธิ์ คันศรม. 5/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชลธิชา สุระ