แปรรูปอาหาร(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุขม. 3/5
2.เด็กชายยุรเวชร์ วรวัฒนเศรษฐ์ม. 3/5
3.เด็กชายภูมิฟ้า ก้องกังวาลนทีม. 3/5
4.เด็กชายกฤชทิพย์ กฤชเพชรรัตน์ม. 3/5
5.เด็กชายณัฐชนน แก้วเลี่ยมม. 3/5
6.เด็กชายกิตติธัช กล้ายประยงค์ม. 3/5
7.เด็กชายธนภัทร นีอำมาตย์ม. 3/5
8.เด็กชายทวีพล จ้อยประสิทธิ์ม. 3/5
9.นางสาวอมรรัตน์ สัญญาม. 3/5
10.เด็กหญิงธันยธรน์ ฮุนพานิชม. 3/5
11.เด็กหญิงสุกัญญา ปาสารักษ์ม. 3/5
12.เด็กหญิงยุพารัตน์ กุลมนต์ม. 3/5
13.เด็กหญิงธนสพร ภัทรบุญม. 3/5
14.เด็กหญิงพรนภัส ลักษณะโภคินม. 3/5
15.เด็กหญิงกัญญารัตน์ สังข์ทองม. 3/5
16.เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญปลูกม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23273

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา