การสร้างเวปไซต์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกานต์ จิตต์แพทย์ม. 3/10
2.เด็กชายจิราวุฒ เลาหะจินดาม. 3/10
3.เด็กชายพัชรพล นพพันธ์ม. 3/10
4.เด็กชายเกียรติสุริยา สุขโฉมม. 3/10
5.นางสาวธมนวรรณ เนียมสอนม. 3/10
6.เด็กหญิงสิรพัชร พึ่งพักม. 3/10
7.เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีนาคม. 3/10
8.เด็กหญิงพรพรรณ สารสุวรรณม. 3/10
9.นายปฏิมากร สุทาบุญม. 3/12
10.นายธเนศพล มั่นทองคำม. 3/12
11.เด็กชายปารย์ เมฆพัฒน์ม. 3/12
12.เด็กหญิงขวัญจิรา สิงห์ชัยม. 3/12
13.นางสาวศรสวรรค์ สังข์อ่องม. 3/12
14.นางสาววัชรีย์ เฟื่องขจรม. 3/12
15.เด็กชายพัทธพล คงฉ้งม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23244

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางดาวประกาย ทาธง