อังกฤษพาเพลิน(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเติมทอง บุนนาคม. 1/10
2.เด็กชายเจษฎาพิพัฒณ์ แดงดีเลิศม. 1/10
3.เด็กชายศิวัช แสงกล้าม. 1/10
4.เด็กชายนนทพัทธ์ พรมสารม. 1/10
5.เด็กชายธนธรณ์ วงศ์หนองแวงม. 1/10
6.เด็กชายมงคล ดีพร้อมทรัพย์ม. 1/11
7.เด็กชายณัฐพนธ์ นวลดีม. 1/11
8.เด็กหญิงอภิชญา แก้วกัณฐีม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20208

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวกัณณัฐศร บุญปอง