เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพิริยะ ทองบุม. 3/10
2.เด็กชายขันทอง แก้วอนันต์ม. 3/10
3.เด็กชายอาชาไนย ชูชายม. 3/11
4.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ม. 3/11
5.เด็กหญิงสปัน เชยสุวรรณม. 3/11
6.เด็กหญิงวรรษา สมปัญญาม. 3/11
7.เด็กหญิงสกาวรัตน์ เที่ยงสมบุญม. 3/11
8.เด็กหญิงณัชนันทน์ นาคทองม. 3/11
9.เด็กชายพีรนันท์ นาคไธสงม. 3/12
10.เด็กชายวีรภัทร ทองใบม. 3/12
11.เด็กหญิงกรรณิการ์ น้อยอามาตย์ม. 3/12
12.เด็กหญิงบุศราภา ภู่แก้วม. 3/12
13.เด็กหญิงวัชรีย์ เฟื่องขจรม. 3/12
14.เด็กชายชรินวัฒน์ ศาคเรศม. 3/13
15.เด็กหญิงพชรพรรณ แซ่เฮ้งม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์