สังคมฯ1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายพงศ์ศุกรีย์ ปั้นศิริม. 5/2
2.นายกฤตยชญ์ ศิริโยธาม. 5/2
3.นางสาวชนาพร เล็กบรรจงม. 5/2
4.นางสาวทิพย์จุฑา สืบศิริม. 5/2
5.นางสาวฐิดาพร สามีม. 5/2
6.นางสาววรินทร์ธร ทองวิจิตรม. 5/3
7.นายปฐมพร พรภิญโญม. 5/5
8.นายยศพล สืบฤกษ์ม. 5/5
9.นายนันทพัทธ์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 5/5
10.นายณภัทร สกุลปักษ์ม. 5/5
11.นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้วม. 5/5
12.นางสาวภัทรภร ปัทมวัลย์ม. 5/5
13.นายสุรวุฒิ นิลเพ็ชรม. 5/6
14.นายศิวัช ร่มพาม. 5/6
15.นางสาวนันท์นภัส ธีรธาตรีม. 5/6
16.นางสาวภัทรา คงกระพันธุ์ม. 5/6
17.นางสาวสุนันทา ชัยวงศ์ภิญโญม. 5/6
18.นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีตาม. 5/6
19.นางสาวปาจารีย์ อึงสกาวม. 5/6
20.นายประเสริฐกมล พูลสุขม. 5/7
21.นางสาวประสิตา หมื่นวิเศษม. 5/7
22.นางสาวธิดารัตน์ โคตรภักดีม. 5/7
23.นางสาวธมนวรรณ กลิ่นเกษรม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชลธิชา สุระ