ศิลปะ

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายศิวดล ศรีอุบลม. 5/8
2.นายภารัช โบแน็ตม. 5/8
3.นายณัฐพงษ์ ประทิศม. 5/8
4.นางสาวณิชนันท์ ธรรมชาติม. 5/8
5.นางสาวชยาภา แสงเจริญม. 5/8
6.นางสาวณภัทร์ วิษุวัตม. 5/8
7.นางสาวปาลิดา ชีชะนะม. 5/8
8.นางสาวณิชกานต์ สังข์มังกรม. 5/8
9.นางสาวเปรมิกา กลิ่นเกษรม. 5/8
10.นางสาวณภัทร อ่อนศิระม. 5/8
11.นางสาวสุภิสรา วงศ์วิทวัสม. 5/8
12.นางสาวภวิษฎาภรณ์ เชี่ยวตระการม. 5/8
13.นางสาวภิญญาพัชญ์ ชาญชาตรีม. 5/8
14.นางสาวกัลย์สุดา พุทธรักษาม. 5/10
15.นางสาวปุณญดา นุชเนื่องม. 5/10
16.นายเอเซีย สิโนทกม. 5/11
17.นายณัฐชานนท์ นนทูลม. 5/11
18.นายนิธิโชติ เทศรอดม. 5/11
19.นายกรชนก บุญกาญจน์ม. 5/11
20.นายฐิติพันธ์ ศรีจิวงษ์ษาม. 5/11
21.นางสาวขวัญจิรา บุญเลิศม. 5/11
22.นางสาวนคนันทินี ฮ่มป่าม. 5/11
23.นายณัฐกานต์ แก้วศิริม. 5/12
24.นายศุภกร คณาจันทร์ม. 5/12
25.นายอนุภัทร ปิยจันทร์ม. 5/12
26.นางสาวกนกวรรณ เจริญพรตระกูลม. 5/12
27.นายดรัสวิน เกษดำรงพันธ์ม. 5/13
28.นายภัทรุตม์ สายเกตม. 5/13
29.นายนครินทร์ สุขสวัสดิ์ม. 5/13
30.นายธนากร ญาณพจน์ม. 5/13
31.นายพชธกร รักญาติม. 5/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภาคิน อิศวมงคล