การสร้างเวปไซต์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรกฤต รินทระม. 3/5
2.เด็กชายพสิษฐ์ อุดมวิริยะเสรีม. 3/7
3.เด็กชายธนกร ศรีวรรณวิทย์ม. 3/7
4.เด็กชายกันตพัฒน์ ตั้งธนพาณิชย์ม. 3/7
5.เด็กชายจิรภัทร อมาตยกุลม. 3/7
6.เด็กชายสันติภาพ ผลากรม. 3/7
7.เด็กหญิงเพชราศรณ์ เพ็งแจ่มม. 3/7
8.เด็กหญิงปิยฐิดา อินทรเพชรม. 3/7
9.นางสาวกัญญพัชร เกียรติศิลปินม. 3/7
10.เด็กหญิงสุพิชชา จีนหลักร้อยม. 3/7
11.เด็กหญิงวิชุดา มีพวงผลม. 3/7
12.เด็กหญิงเกษรา ปิยะชนกวงศ์ม. 3/7
13.เด็กชายนนทนันท์ แก้วกันม. 3/9
14.เด็กชายนภัส ของทิพย์ม. 3/9
15.เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีประดู่ม. 3/9
16.นางสาวพรหมพร เสรีเรืองโรจน์ม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23244

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางดาวประกาย ทาธง