ช่างอาหารไทย(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่หลีม. 3/10
2.เด็กหญิงสุจิรา อู่งามสินม. 3/10
3.เด็กหญิงจุฑาริณี ชูเจริญม. 3/10
4.เด็กหญิงภัทรภร ไหมทองม. 3/10
5.เด็กหญิงพรพรรณ สารสุวรรณม. 3/10
6.เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมจิตร์ม. 3/10
7.เด็กหญิงจันทร์นภา พิทักษ์พรสุขม. 3/10
8.เด็กหญิงอมิชตา ชักชวนวงศ์ม. 3/13
9.เด็กหญิงณิภา สมถะเขตการณ์ม. 3/13
10.เด็กหญิงนงนภัส กันทะขู้ม. 3/13
11.เด็กหญิงดวงใจ อินเทพม. 3/13
12.เด็กชายกฤษฎา กิจธนาคมม. 3/14
13.เด็กหญิงปานิสา ละครพลม. 3/14
14.เด็กหญิงพลชา สรัสสมิตม. 3/14
15.เด็กหญิงพัณณิตา ตะเภาพงษ์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23262

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางแจ่มใส ปาณวร