งานกระดาษ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาณุวิชญ์ สาโรจน์ม. 3/11
2.เด็กหญิงกรธิดา ธัญนันท์ม. 3/11
3.เด็กหญิงเกดแก้ว หมวกเมืองม. 3/11
4.เด็กหญิงอภิสรา ชัยมงคลม. 3/11
5.นางสาวอรนิช เข็มแก้วม. 3/11
6.นางสาวชุติกาญจน์ พูลผลรุ่งเรืองม. 3/11
7.นางสาวพิชชา จิรธาดาพรม. 3/11
8.นายธนกร ค้ำคูณม. 3/12
9.เด็กหญิงธมนวรรณ ธงศิลาม. 3/12
10.เด็กหญิงชนากานต์ คงดีม. 3/12
11.เด็กหญิงธนัญญญา ศรีเพ็ญม. 3/12
12.เด็กชายณนน์ จงชาณสิทโธม. 3/13
13.นายศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรงม. 3/13
14.นายวิทวัช เกิดเพิ่มม. 3/13
15.เด็กชายอัคริณม์ รุ่งสว่างม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20215

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ