ศิลปะ

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวชญาภรณ์ ผลเจริญสุขม. 5/1
2.นางสาวจิณห์นิภา สกุลเมืองม. 5/2
3.นางสาวจังคนิภา ป้องขวาเลาม. 5/2
4.นางสาวกนกอร นาเจริญม. 5/2
5.นางสาวกัญญาภัค เหลืองเอี่ยมม. 5/2
6.นางสาวนภัสวรรณ คำภูมีม. 5/3
7.นายภราเดช เดชไพบูลย์ยศม. 5/4
8.นางสาวธนัชพร พูนสวัสดิ์ม. 5/4
9.นางสาวณัฐธิดา เพชรยาบาลม. 5/4
10.นางสาวเมทีนี โพนแป๊ะม. 5/4
11.นางสาวรัตนากร โชขุนทดม. 5/4
12.นางสาวพรสรวง ศรีเลิศม. 5/4
13.นางสาวอังจิมา น้อยจันทร์ม. 5/4
14.นางสาวอภิศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ม. 5/4
15.นางสาวธีรารัตน์ โกมลอิทธิโรจน์ม. 5/5
16.นางสาวภัทรพร พานิชวัฒนาม. 5/5
17.นางสาววนัชชนก มูลเสนาม. 5/5
18.นางสาวนภัทร์ วิญญกูลม. 5/5
19.นางสาวนัฐวรรณ ชาญอินทร์ม. 5/5
20.นางสาวนัทธมน นวลดีม. 5/5
21.นายนิธิวัฒน์ ดีเส็งม. 5/7
22.นายคมสัน มากดีม. 5/7
23.นางสาวปาลินี หัวใจมั่นม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภาคิน อิศวมงคล