งานกระดาษ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวพิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ม. 3/6
2.เด็กหญิงวนัชพร แก้วรุจินันท์ม. 3/6
3.เด็กหญิงวรรณนิสา ชำนาญปืนม. 3/7
4.เด็กหญิงนฏกร เอี่ยมทรัพย์ม. 3/7
5.เด็กหญิงศตพร สนิทม. 3/7
6.เด็กหญิงอภิณห์พร นวลสอาดม. 3/7
7.เด็กหญิงพรชนก วะนานามม. 3/7
8.นางสาวพรนภัส ปิ่นแก้วม. 3/7
9.นายณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐม. 3/8
10.เด็กหญิงนิธิวดี สุขัมศรีม. 3/8
11.เด็กหญิงศิรินาถ หมอเมืองม. 3/8
12.เด็กหญิงอาทิตยา ทวีสินม. 3/9
13.เด็กหญิงแพรวา เอกเพ็ชร์ม. 3/9
14.เด็กหญิงชนิตา ภักดีม. 3/9
15.เด็กหญิงปารจรีย์ ปฐพีวัฒนศิริม. 3/9
16.เด็กหญิงรุจิรา จักราบาตรม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20215

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ