ช่างอาหารไทย(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธันยธรน์ ฮุนพานิชม. 3/5
2.เด็กหญิงสิริธร ทรายแก้วม. 3/6
3.เด็กหญิงสุชัญญา เพ็ชรแก้วม. 3/6
4.เด็กชายธรรมชาติ วงษ์งามม. 3/7
5.เด็กชายอัษฎา มาลาสายม. 3/7
6.เด็กชายอัครพล สาระสุขม. 3/7
7.เด็กหญิงปิยฐิดา อินทรเพชรม. 3/7
8.เด็กหญิงพิมพ์มาดา เเจ่มจันทร์ม. 3/7
9.เด็กหญิงวิชุดา มีพวงผลม. 3/7
10.เด็กหญิงณัญยาวี สีกาแก้วม. 3/7
11.เด็กชายณัฐปคัลภ์ วงศ์กัญญาณัฐม. 3/8
12.เด็กหญิงอรนิชา สิริสุทธิ์ม. 3/8
13.เด็กหญิงพัชราพร คณาจันทร์ม. 3/8
14.เด็กหญิงพิมพกานต์ บุญปลูกม. 3/8
15.เด็กหญิงมัณฑิตา ระวิโรจน์ม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23262

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางแจ่มใส ปาณวร