การตัดต่อวีดีโอ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ม. 3/11
2.เด็กชายวุฒิภาพ จิตตั้งสกุลม. 3/11
3.เด็กหญิงญาณกานต์ บุษยโกมุทม. 3/11
4.เด็กหญิงณัฐจารี อุบลบานม. 3/11
5.เด็กหญิงปวริศา บุญประกอบม. 3/11
6.เด็กหญิงธัญมน เจริญรัตน์ม. 3/11
7.เด็กหญิงมาติกา ระวิโรจน์ม. 3/11
8.เด็กชายพัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ม. 3/12
9.เด็กหญิงพัชรพร ฉิมฉวีม. 3/12
10.เด็กหญิงณัฏฐณิชา โรจน์ศิริสถิตย์ม. 3/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20293

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม