วิทยาศาสตร์4

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายพีรพันธ์ ศิริสินอุดมกิจม. 5/2
2.นางสาวนภสวรรณ ชูบางบ่อม. 5/2
3.นายภาสวิชญ์ ห้าวหาญม. 5/3
4.นางสาวกมลภรณ์ วงศ์พระลับม. 5/3
5.นางสาวฐิดายุ พึ่งธรรมม. 5/3
6.นางสาวตวิษา ไอยะราม. 5/3
7.นางสาวนวพร มั่นเปล่งม. 5/3
8.นางสาวนันท์นภัส อ่อนสนิทม. 5/3
9.นางสาวสุธิดา บุษาเนตย์ม. 5/3
10.นางสาวญาตาวีร์ ศรีวัชรวงศ์ม. 5/3
11.นางสาวเบญจรัตน์ อุนะรัตน์ม. 5/3
12.นางสาวภัณฑิรา พักแพรกม. 5/3
13.นางสาวชลิตา เบญจมานุกูลม. 5/3
14.นางสาวธิษณา ปัสสาคำม. 5/3
15.นางสาวพิชญา วิบูลย์เชื้อม. 5/3
16.นางสาวศิรฎา ถาวรวีรสกุลม. 5/3
17.นางสาวอภิสรา บุญเต็มม. 5/3
18.นางสาวณัฐพร ยนต์ศิริม. 5/3
19.นางสาวณัฐธิดา เชยนามม. 5/4
20.นางสาวศิริวรรณ เอกสุนันท์ม. 5/4
21.นางสาวหทยา นิยมศิลป์ม. 5/4
22.นางสาวมธุรดา รัตนานกม. 5/5
23.นางสาวพิชญเกล้า เอี่ยมสากลม. 5/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางธริษตา เต็งรำพึง