การตัดต่อวีดีโอ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 17 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวริศ เลี้ยงรัตนานนท์ม. 3/5
2.เด็กชายฐานิสร์ กลีบรักซ้อนม. 3/5
3.เด็กชายธนดล วิภูษณะวัฒน์ม. 3/5
4.เด็กชายอรรณพ เลิศวานิชย์กุลม. 3/5
5.เด็กหญิงชลธิชา เสสุตาม. 3/5
6.เด็กหญิงพิชญาภา สุขประสงค์ม. 3/5
7.เด็กหญิงธมกร ธรรมพรสินม. 3/5
8.เด็กชายเอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะม. 3/6
9.เด็กชายคณิติน สิรยากรม. 3/6
10.เด็กชายณัฐยศ โพธิ์ทิมม. 3/6
11.เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์สุขม. 3/6
12.เด็กหญิงปาลิดา เพ็งมณีม. 3/6
13.เด็กหญิงน้ำฟ้า โคตรโยธาม. 3/6
14.เด็กหญิงสิปรางค์ ช้างศรีม. 3/6
15.เด็กหญิงลิลรดา โภคาม. 3/6
16.เด็กหญิงภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ม. 3/6
17.เด็กหญิงชญาณัฐ สุวรรณชีพม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20293

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม