การเขียนภาพสัตว์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวธันย์ชนก จันทร์สีชังม. 3/10
2.เด็กหญิงบวรรัตน์ หลิมเจริญม. 3/10
3.เด็กหญิงจุฑาริณี ชูเจริญม. 3/10
4.เด็กหญิงขวัญมนัส สินทองชลธีม. 3/10
5.เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมจิตร์ม. 3/10
6.เด็กหญิงศรุชา ธาดาหิรัญกุลม. 3/10
7.เด็กหญิงศศิกานต์ วนาสินชัยม. 3/10
8.เด็กหญิงพรปวีณ์ ศิริวงษ์ม. 3/10
9.เด็กหญิงชญาดา จุดสำลีม. 3/10
10.เด็กหญิงทานตะวัน ลีลาผาติกุลม. 3/11
11.เด็กหญิงวริศรา ทองคำม. 3/11
12.เด็กชายอิงครัต ศรศรีวิชัยม. 3/12
13.เด็กชายชญานนท์ ทิมสุเรสม. 3/14
14.เด็กชายธนาย ุตม. 3/14
15.เด็กชายศิรศักดิ์ จันทร์อุ่นม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20210

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอิศเรศ เรืองเนตร์