วิทยาศาสตร์3

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายศุภณัฐ โรจนชัยม. 5/1
2.นางสาวธิญาดา เตชภิญโญม. 5/1
3.นางสาวสโรชินี เหล่าเจริญม. 5/1
4.นางสาวกานตรัตน์ บุตบัณฑิตย์ม. 5/1
5.นายวริศ อำภาม. 5/2
6.เด็กหญิงปพิชญา สุขประสงค์ม. 5/2
7.นางสาวจุฑามาศ ทาสอนม. 5/2
8.นางสาวริษฎี เขื่อนสุวรรณม. 5/2
9.นายสุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ม. 5/3
10.นายกิตติพงษ์ แก้วจันทร์ม. 5/3
11.นางสาวภานุมาศ ประนิธิม. 5/3
12.นางสาวรุจิรา สุวรรณคำม. 5/3
13.นางสาวอภิสรา เจริญวัฒนสิริกุลม. 5/3
14.นางสาวชุติกาญจน์ หนูเอียดม. 5/5
15.นางสาวปริตตา จิรวรวงศ์ม. 5/5
16.นางสาววรัทยา แสงเรืองม. 5/5
17.นางสาวยลดา อินทร์หมุดม. 5/6
18.นางสาวศรุตารี กุลธำรงม. 5/6
19.นางสาวเบญญดา เจริญไชยกิจม. 5/6
20.นางสาววิมาลา ธรรมโสม. 5/6
21.นางสาวสมัชญา หมายชื่นม. 5/6
22.นางสาวต้นน้ำ จิรผาตินาถม. 5/6
23.นางสาวสุประภา จันทโชติม. 5/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวพิมพ์ชนก สมศิลา