ภาษาอังกฤษรอบรู้(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงเขมิกา ใสสดม. 3/5
2.เด็กหญิงกัญญาวีร์ รอดนุสนธิ์ม. 3/5
3.เด็กชายธนทัต ยอดชาญม. 3/6
4.เด็กชายฐิติวัชร หวางม. 3/6
5.เด็กชายสุวรรณภูมิ โสภาบุญม. 3/6
6.เด็กชายวิสันต์ แก้ววงษาม. 3/8
7.เด็กชายปิยรัช ฉัตรวรงค์ม. 3/8
8.เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีกำเหนิดม. 3/8
9.เด็กหญิงสุวภัทร ศิรินามม. 3/8
10.เด็กหญิงปุณณิศา บุญเนืองม. 3/8
11.เด็กหญิงณัฐกมล สังข์ทองม. 3/8
12.เด็กหญิงเนตรสิริ ศิลลาม. 3/8
13.เด็กหญิงณัฐณิชา จุลลวาทีเลิศม. 3/8
14.เด็กหญิงธิดากร สรรคเสรณีม. 3/8
15.เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมบัติม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20211

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวิมล อุปรไมยมาศ