ภาษาไทย2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายพิสิฐ ตั้งพันธ์ม. 5/1
2.นางสาวณัฐชลิดา นาคงามม. 5/1
3.นางสาวอภิญญา อยู่เล็กม. 5/2
4.นางสาววรัณยา บัวชื่นม. 5/2
5.นายพลภัทร สุเหร็นม. 5/4
6.นายกิตติธัช เลิซวานิชย์กุลม. 5/4
7.นางสาวพรรณภัทร กำแพงม. 5/4
8.นางสาวพิมฤทัย ทาริวิกม. 5/4
9.นางสาวมัชฌิมาพร ตื้อคำม. 5/5
10.นายปฏิภัทร ขำเนตรม. 5/6
11.นายเจษฎากร สิงห์ษาม. 5/6
12.นายปัณณธร สอนอินทร์ม. 5/6
13.นายรัชชานนท์ พึ่งแสงจันทร์ม. 5/6
14.นายอรรถวุฒิ ดวงตาม. 5/6
15.นายอภิสิทธิ์ หล้าดีม. 5/6
16.นางสาวณัฐชยา รักพงศ์นาถม. 5/6
17.นางสาวอัมพิกา สันทาลุนัยม. 5/6
18.นางสาวพันธิตรา สิงห์ชัยม. 5/6
19.นางสาววราภรณ์ พุทธ์แก้วม. 5/6
20.นายปิยะชาติ วัชรวัฒนากุลม. 5/7
21.นางสาววรัชยา วงษ์เพชร์ม. 5/7
22.นางสาวปรีณาพรรณ ศิริวัฒน์ม. 5/7
23.นางสาวปุณยวีร์ ตรีวัฒนาม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวยุพาพร ฮวดศิริ