การเขียนภาพสัตว์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติธัช พลายแก้วม. 3/5
2.นางสาวธนศมล นาควิจิตรม. 3/5
3.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริไพโรจน์ม. 3/5
4.นางสาวกัญญาวีร์ รอดนุสนธิ์ม. 3/5
5.เด็กหญิงปาณิศา อภิรัตนานุสรณ์ม. 3/7
6.เด็กหญิงชนาภา สังข์แก้วม. 3/7
7.เด็กหญิงนันท์นภัส แสงวรรณม. 3/7
8.เด็กหญิงปิยธิดา ปิยสุขเกษมม. 3/7
9.เด็กหญิงปาณิศา ก๋งอุบลม. 3/7
10.เด็กหญิงณัฐณิชา พ่วงขำม. 3/7
11.เด็กหญิงทิพยาภรณ์ ปานสุวรรณ์ม. 3/7
12.เด็กหญิงอภิชญา สารพันธ์ม. 3/7
13.เด็กหญิงธมนพรรณ ธงศิลาม. 3/7
14.เด็กหญิงสุพิชชา วิญญกูลม. 3/9
15.นางสาวเมธาพร จอนที่ภักดีม. 3/9
16.เด็กหญิงสุภาวิณี ทรัพย์สอนม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20210

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอิศเรศ เรืองเนตร์