การนำเสนอข้อมูล(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 3/5
2.เด็กชายกษิดิศ ปั้นมณีม. 3/5
3.เด็กชายศุภัช เด่นประเสริฐม. 3/5
4.เด็กชายภัคพล หวังเอกกวินม. 3/5
5.เด็กหญิงอณิษฐ์ อริยะตาม. 3/5
6.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 3/5
7.เด็กหญิงภัณฑรา ขวัญนาคม. 3/5
8.เด็กหญิงพิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 3/5
9.เด็กชายศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรมม. 3/6
10.เด็กชายภูรินทร์ เดโชตระการม. 3/6
11.เด็กชายธัชชัย เจริญโชคธนพรม. 3/6
12.เด็กชายเตชิต อินทร์สระคูม. 3/6
13.เด็กหญิงอชิรญา แดงประดับม. 3/6
14.เด็กหญิงพลอยชมพู พลเยี่ยมม. 3/6
15.เด็กหญิงกัลยกร ปภาวินสกุลม. 3/6
16.เด็กหญิงธนัญญา โตสมม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20294

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค