เขียนภาพสัตว์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพิชชากร กองมายม. 3/10
2.เด็กหญิงสิรพัชร พึ่งพักม. 3/10
3.เด็กหญิงขวัญมนัส สินทองชลธีม. 3/10
4.เด็กหญิงศศิกานต์ วนาสินชัยม. 3/10
5.เด็กหญิงชญาดา จุดสำลีม. 3/10
6.เด็กชายธนันธร เตชะนอกม. 3/11
7.เด็กชายวรเมธ ช้างเนียมม. 3/11
8.เด็กชายภีรเณศ ภัทรภูริภาสน์ม. 3/11
9.เด็กชายอิงครัต ศรศรีวิชัยม. 3/12
10.เด็กหญิงธมนวรรณ ธงศิลาม. 3/12
11.เด็กหญิงชนากานต์ คงดีม. 3/12
12.เด็กหญิงธนัญญญา ศรีเพ็ญม. 3/12
13.เด็กชายจิรพนธ์ อมาตยกุลม. 3/14
14.เด็กชายภูพริษฐ์ ภัทรภูริภาสน์ม. 3/14
15.เด็กชายภูตะวัน สมุหเสนีโตม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20209

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายสุรเชษฐ์ พลายงาม