ภาษาไทย1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 28 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายภูสิทธิ ลายลักษณ์ม. 5/9
2.นายวรชัย หวังม. 5/9
3.นายทิพากร เทียมกลางม. 5/9
4.นายสืบสกุล ศุนาลัยม. 5/9
5.นายอนุพันธ์ วงศ์ศิลปมรกตม. 5/9
6.นายพุฒิพงศ์ นันทาภิวัฒน์ม. 5/9
7.นายฐากร โอภาธนฐากรม. 5/9
8.นางสาวพรธีรา จรรยาศิริม. 5/9
9.นางสาวอภิชญา หงษ์วิไลม. 5/9
10.นางสาวนวันธร ติรกานต์วรวัฒน์ม. 5/9
11.นางสาวสุพิชญา พลอยเลิศม. 5/9
12.นางสาวปวันรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยาม. 5/9
13.นางสาวพลอยนรินทร์ โพธินะม. 5/9
14.นางสาววิภาภรณ์ โนนตานอกม. 5/9
15.นางสาววนัสพร สนิทน้อยม. 5/9
16.นางสาววรกมล กิจพิชิตม. 5/9
17.นางสาวณภัทร ผิวทองม. 5/9
18.นางสาวณัฐธิดา เทียนชัยอนันต์ม. 5/9
19.นางสาวพัณณ์ชิตา สุจิมาม. 5/9
20.นางสาวสุพิชญา เชื้อสกุลม. 5/9
21.นางสาวสุวนันท์ นามวงค์ม. 5/9
22.นางสาวชลณิชา กุลตประเสริฐม. 5/9
23.นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วพวงม. 5/9
24.นางสาวกัลยรัตน์ บรรจงเลิศม. 5/9
25.นางสาวธัญญา เลิศธิตินันท์กุลม. 5/9
26.นางสาวปุณยนุช คะเมรุพันธุ์ม. 5/9
27.นางสาวกิตติยาภรณ์ จิตพิทักษ์ม. 5/9
28.นางสาวพัชรมัย คชพันธ์ม. 5/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

28 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล