หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวงศกร คุณระวงค์ม. 3/6
2.เด็กชายชลธี เลิศอุตสาหะม. 3/6
3.เด็กหญิงภารดี ยามผาสุขม. 3/6
4.เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิวาศานนท์ม. 3/6
5.เด็กหญิงกรรชกร ปรีเปรมม. 3/6
6.เด็กหญิงเพชรลดา คำใจพูลม. 3/6
7.เด็กหญิงชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตรม. 3/6
8.เด็กหญิงนัศชนก อัศมเดชอภิชาม. 3/6
9.เด็กหญิงวัชรีพร นันทมงคลม. 3/6
10.นางสาวจิตรลดา แพรประเสริฐม. 3/6
11.เด็กหญิงวรรณรดา พะนะลาภม. 3/6
12.เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วเพ็ชร์มะดันม. 3/6
13.นางสาวอารยา สร้อยทองม. 3/6
14.นางสาวทัชชาพร ฉิมพลีม. 3/6
15.เด็กหญิงสิริกัญญา ดีเทียนม. 3/6
16.เด็กหญิงณัฐนันท์ อินดีม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20206

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภากร ศิริโก