เขียนภาพสัตว์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวงศกร คุณระวงค์ม. 3/6
2.เด็กชายชลธี เลิศอุตสาหะม. 3/6
3.เด็กหญิงภารดี ยามผาสุขม. 3/6
4.เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิวาศานนท์ม. 3/6
5.เด็กหญิงกรรชกร ปรีเปรมม. 3/6
6.เด็กหญิงเพชรลดา คำใจพูลม. 3/6
7.เด็กหญิงชุติกาญจน์ อมรพิศาลมิตรม. 3/6
8.เด็กหญิงวัชรีพร นันทมงคลม. 3/6
9.เด็กหญิงจิตรลดา แพรประเสริฐม. 3/6
10.เด็กหญิงอารยา สร้อยทองม. 3/6
11.เด็กหญิงทัชชาพร ฉิมพลีม. 3/6
12.เด็กหญิงณัฐนันท์ อินดีม. 3/6
13.เด็กชายนนทนันท์ แก้วกันม. 3/9
14.เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีประดู่ม. 3/9
15.เด็กหญิงอาทิตยา ทวีสินม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20209

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายสุรเชษฐ์ พลายงาม