ภาษาไทย1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวณัฐวดี จันทรประทักษ์ม. 5/1
2.นางสาวกชกร แย้มโสมม. 5/1
3.นางสาวณัฏฐาทิพย์ แผนพุทธาม. 5/1
4.นางสาวกุมตะวัน สมจิตต์ม. 5/2
5.นางสาวเตชินี ศรีน้อยม. 5/2
6.นายวิชชากร ห้วยนุ้ยม. 5/3
7.นางสาวอังสนา เมฆลอยม. 5/3
8.นายชินาธิป มีสวนนิลม. 5/4
9.นางสาวขนิฐฐา ชื่นชัชวาลย์ม. 5/4
10.นางสาวคัมภิรดา คำจ้อยม. 5/4
11.นายกวีวัชร์ กิตติสินานนท์ม. 5/5
12.นางสาวอรปรียา ศิริวงษ์ม. 5/5
13.นายคุณานนท์ ชุมคงม. 5/6
14.นายปัณณธร พัฒนาตระกูลม. 5/6
15.นางสาวตวงทอง เย็นอารมย์ม. 5/6
16.นางสาวพรรัตน์ เสาสูงม. 5/6
17.นายปรัชญา โตเพ่งพัฒน์ม. 5/7
18.นางสาวกมลวรรณ กลิ่นจันทร์ม. 5/7
19.นางสาวนภัสกร ธนะผลม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • ครูสุวรรณศรี สุดวิไล