การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสรวิชญ์ เล็กสู่ม. 3/10
2.เด็กชายกฤษกร กฤษณะรังสรรค์ม. 3/10
3.เด็กชายภัทรพล ใจบุญม. 3/11
4.เด็กชายภูวดล สวัสดิ์มงคลกุลม. 3/11
5.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งบุบผาม. 3/11
6.เด็กชายนิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ม. 3/12
7.เด็กชายอัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ม. 3/12
8.เด็กชายสรณัฐ นาคเจริญม. 3/12
9.เด็กชายภานุกร น้อยแรมม. 3/12
10.เด็กชายเพชรชระ สวยสดม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20292

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา