ท้องถิ่นของเรา1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปาลิญา ศรีโสมาศม. 1/10
2.เด็กหญิงพรรณภัทร รูปไข่ม. 1/10
3.เด็กหญิงกนกวรรณ ปลื้มเปี่ยมม. 1/12
4.เด็กชายสุริยา ซื่อความสัตย์ม. 1/14
5.เด็กหญิงกนกวรรณ พิสิษฐ์ธนโชติม. 1/14
6.เด็กหญิงลักษณ์นี วณิชลักษมีม. 1/14
7.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รสจันทร์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20101

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

13 คน

ครูผู้สอน

  • นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์