ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอัครวัฒน์ ช่างนาคม. 3/11
2.เด็กชายณัฐนนท์ สุขสมกิจม. 3/11
3.เด็กชายณัฐภัทร ดาปานม. 3/11
4.เด็กชายจิตรภาณุ เปล่งสะอาดม. 3/11
5.เด็กชายธนกฤต ทาเอื้อม. 3/11
6.เด็กหญิงนริศรา พนาสันต์ม. 3/11
7.เด็กหญิงพรไพลิน พูลบัณฑิตย์ม. 3/11
8.เด็กหญิงกมลรส เปรมปรีดาม. 3/11
9.เด็กหญิงอรีรัตน์ วงศ์ใจมาม. 3/11
10.เด็กหญิงพิตฐินันท์ กลิ่นสุคนธ์ม. 3/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล