งานธุรกิจ1(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจิรพัชธ แดงมากม. 1/12
2.เด็กชายสุรณัฐ ชัยชุมพลม. 1/12
3.เด็กชายอรรถรัตน์ งามขำม. 1/12
4.เด็กชายกิตติวินท์ แสงทองม. 1/12
5.เด็กชายสิทธิชัย ทองแกมแก้วม. 1/12
6.เด็กชายวสุพล สมชัยม. 1/13
7.เด็กชายวิชชากร นิลเหลืองม. 1/13
8.เด็กชายพัชญ์พล ตันวิมลรัตน์ม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21205

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา