การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปฏิภาณ ขาวกระจ่างม. 3/5
2.เด็กหญิงณิชากร ทุมมากรณ์ม. 3/5
3.เด็กหญิงวรดา ช้างชายวงศ์ม. 3/5
4.เด็กหญิงนิชาภา คำกล่อมใจม. 3/5
5.เด็กหญิงปณิตา โคมหอมม. 3/5
6.เด็กหญิงณัฐณิชา สวิงม. 3/5
7.เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่อ๋อม. 3/5
8.เด็กชายชัชรินทร์ แสงศรีม. 3/6
9.เด็กชายพีรณัฐ พูลทองม. 3/6
10.เด็กหญิงชลิดา นันท์ธนเกษมม. 3/6
11.เด็กหญิงชนัญชิดา ปราบมนตรีม. 3/6
12.เด็กหญิงทิพยดา วันสาม. 3/6
13.เด็กหญิงปวีณ์นุช นุ้ยดีม. 3/6
14.เด็กหญิงณฐพร พัทวรกิตติม. 3/6
15.เด็กหญิงภัทรวดี อุดมพิทักษ์ม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง20292

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา