ตะกร้อ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายสิรเชษฐ์ ศรีสนองม. 3/11
2.เด็กชายชนินทร สระแก้วม. 3/11
3.เด็กชายณัฐชนนท์ ทุมดีม. 3/11
4.เด็กชายธันยวิชญ์ ทิพย์ธันวาม. 3/12
5.นายรัตนโชติ ปวงประชังม. 3/12
6.เด็กหญิงกฤติมา สุขเกษมม. 3/12
7.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตรม. 3/13
8.นางสาวปัทมาพร ดีติกรณ์ม. 3/13
9.เด็กหญิงปนัดดา ลีลาเศรษฐกุลม. 3/13
10.เด็กชายศุภกร มุทธาจรัสกุลม. 3/14
11.นายจิรศักดิ์ ทุมบาลม. 3/14
12.นายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติม. 3/14
13.เด็กชายธนกฤษ คำขันตีม. 3/14
14.เด็กชายพัทธดนย์ กลิ่นสุคนธ์ม. 3/14
15.เด็กชายธรรมนูญ เส็งมีม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20206

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายประยัติย์ ไชยรัมย์