ต่างประเทศ

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายเมธาวี จิตต์ภิรมย์ม. 5/8
2.นายธนธรณ์ คมน์พิสิฐม. 5/8
3.นางสาวอรจิรา เครืองามม. 5/8
4.นางสาวอัฐภิญญา ดวงแก้วม. 5/8
5.นางสาวพรรณิพร จิราวิชานิธิม. 5/8
6.นางสาวหทัยธร แรงทองม. 5/8
7.นางสาวนภัสมล ภูตระกูลม. 5/8
8.นางสาวกันติชา เพียรล้ำเลิศม. 5/8
9.นางสาวชวพร สุภาพบุรุษม. 5/8
10.นายชนาภัทร ดำรงค์สุขนิวัฒน์ม. 5/10
11.นายศิวกร ศรีธัญรัตน์ม. 5/10
12.นายพีรพงศ์ สุทธิไมตรีม. 5/10
13.นายศศิวัฒน์ สมบัติรุจิราม. 5/10
14.นายรัฐพล พามโพธิ์ม. 5/10
15.นายวิษณุพงษ์ โพธิ์ศรีม. 5/10
16.นางสาวนริศรา หอมจันทร์ม. 5/10
17.นางสาวปุณณิกา ส่งแสงม. 5/10
18.นายรัชตดิศย์ จิรังดาม. 5/11
19.นายวทัญญู ทองหล่อม. 5/11
20.นายกานต์ดนัย หลั่งรวมมิตรม. 5/11
21.นายพชรพล รักญาติม. 5/11
22.นางสาวชนาภา ชะนะนานม. 5/11
23.นางสาวชลธิชา นิลพันธ์ม. 5/11
24.นางสาววรัชยา ปรากฏดีม. 5/11
25.นางสาวพอใจ จันทร์ละออม. 5/11
26.นางสาวศิริลักษณ์ สิทธิเวชม. 5/11
27.นายชิษณุพงศ์ วันคนองกิจม. 5/12
28.นายสมยศ สร้อยระย้าม. 5/12
29.นายนัฐพล ทองแป้นม. 5/12
30.นางสาวเอกปวีร์ รัตนกรม. 5/12
31.นายแสนธยากร ลิ้มธีระยศม. 5/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวชญานันทน์ โคนาบาล