หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาณุพงศ์ ไพรจันดาม. 3/10
2.เด็กชายศุภกิจ ใจดีม. 3/10
3.เด็กชายชาญชัย ฉันทเจริญโชคม. 3/10
4.เด็กชายกฤษกร อัญญะมณีม. 3/10
5.เด็กหญิงธมนวรรณ เนียมสอนม. 3/10
6.เด็กหญิงชนกนันท์ ศรีนาคม. 3/10
7.เด็กชายศิรเศรษฐ์ อินทร์สุนทรม. 3/13
8.เด็กชายกฤตภาส สินโทม. 3/13
9.เด็กชายปริติภัทร รักษ์ศาสนาม. 3/13
10.เด็กชายธนากร แป้นยิ้มม. 3/13
11.เด็กหญิงภานุมาศ บุตรวงค์ม. 3/13
12.เด็กหญิงอรัชพร ฉุยฉายม. 3/13
13.เด็กหญิงธรารี วิรัตน์ตนะม. 3/13
14.เด็กหญิงอิสริยา เสนาปินม. 3/13
15.เด็กชายชญานนท์ ทิมสุเรสม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20205

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภากร ศิริโก