หลักการเขียนภาพเบื้องต้น(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธัญชนก ก้อนมณีม. 3/6
2.เด็กหญิงวรรณรดา พะนะลาภม. 3/6
3.เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วเพ็ชร์มะดันม. 3/6
4.เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองสุขม. 3/6
5.เด็กหญิงเพชราศรณ์ เพ็งแจ่มม. 3/7
6.เด็กหญิงกัญญพัชร เกียรติศิลปินม. 3/7
7.เด็กหญิงนฏกร เอี่ยมทรัพย์ม. 3/7
8.เด็กหญิงศตพร สนิทม. 3/7
9.เด็กหญิงพรรณมัย พร้อมวงษ์ม. 3/7
10.เด็กหญิงอภิณห์พร นวลสอาดม. 3/7
11.เด็กหญิงเกษรา ปิยะชนกวงศ์ม. 3/7
12.เด็กหญิงปิยธิดา ปิยสุขเกษมม. 3/7
13.เด็กหญิงอาคิรา ประทีป ณ ถลางม. 3/9
14.เด็กหญิงพรรณธนสุดา เดชสุภาม. 3/9
15.เด็กหญิงแพรวา เอกเพ็ชร์ม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20205

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายภากร ศิริโก