ต่างประเทศ

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายณภัทร ยิ่งเกียรติทวีสุขม. 5/1
2.นายเจนธนรักษ์ อาภาจรัสม. 5/1
3.นายณภัทร มูลพินิจม. 5/1
4.นางสาวมณฑนันท์ กุลพาณิชย์ม. 5/1
5.นางสาวอัญวีณ์ กิตติอัญญาพัฒน์ม. 5/1
6.นางสาวอารดา จีระผดุงเกียรติม. 5/1
7.นางสาวอรนลิน อารีย์ม. 5/2
8.นางสาวเพ็ญนภา พรมโคตรม. 5/3
9.นายอิทธิพัฒน์ ชูราม. 5/4
10.นายระพีพัฒน์ จันทร์คูเมืองม. 5/4
11.นายกิตติภพ กิจดำเนินม. 5/4
12.นางสาวมธุรส วิทยาขจรศาสตร์ม. 5/4
13.นางสาวจิรา พวงวาสนาม. 5/4
14.นางสาวอรอนงค์ ไพศาลธรรมม. 5/4
15.นายวรัญญู ปานจิ่งม. 5/5
16.นางสาวณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ม. 5/5
17.นายโสภณวิชญ์ เกิดพูลม. 5/6
18.นางสาวไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุลม. 5/6
19.นางสาวสาริศา ศรีตะวันม. 5/6
20.นายปิยวัฒน์ สถาปนฤทธิ์ม. 5/7
21.นายรัชชภูมิ ไชยมิ่งม. 5/7
22.นางสาวเณรัญญา เย็นระยับม. 5/7
23.นางสาวพัชรลดา หรั่งเล็กม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนัฐนิตย์ วงษ์สันต์