ตะกร้อ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายภุชิสส์ นาคมอญม. 3/5
2.เด็กชายนราธิป จุลละผลินม. 3/5
3.เด็กชายชัยภัทร บำรุงวัดม. 3/5
4.นายถีรศักดิ์ เจริญพรตระกูลม. 3/5
5.นายพงศกร สุวรรณเตมีย์ม. 3/6
6.นายณัฐพัชร์ ตรีเจริญวัฒนกุลม. 3/9
7.นายกฤษฎา ชัยชนะม. 3/9
8.เด็กชายอติชาต ณม. 3/9
9.เด็กชายกิตติธัช เสี้ยมแหลมม. 3/9
10.นายธนกร สุขศรีม. 3/9
11.นายพงศธร จันทร์คำม. 3/9
12.เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตั้งม. 3/9
13.เด็กหญิงชลดา มีมูลม. 3/9
14.เด็กหญิงสุมินตรา พรหมรักษ์ม. 3/9
15.เด็กหญิงประภัสนี ศรีสากลม. 3/9
16.เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ หอมกลิ่นเทียนม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20206

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายประยัติย์ ไชยรัมย์