คณิตศาสตร์2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายอัครวิช ทัตตมนัสม. 5/10
2.นายรัชชานนท์ กองสุขม. 5/10
3.นางสาวธัญวรรณ พงษาปานม. 5/10
4.นายชินดนัย สายสิงห์ม. 5/11
5.นายคณิศร ไกรกรุงม. 5/11
6.นายณัฐพล สุจริตม. 5/12
7.นายนนทพงศ์ ถือพุทธม. 5/12
8.นายพัสกร ดอนระหาญม. 5/12
9.นายณัฐวุฒิ พริ้งพร้อมม. 5/12
10.นายภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ม. 5/12
11.นายธนพล จุทาม. 5/13
12.นายอนันตวิทย์ คำศรีเพ็ชรนภาม. 5/13
13.นายพงษ์พรรษา อุทัยรัตน์ม. 5/13
14.นายอิทธิพล แก้วตระกูลโชติม. 5/13
15.นางสาวเกตน์สิรี ศรีอำพันธ์ม. 5/13
16.นางสาวนิรชา สว่างเนตร์ม. 5/13
17.นางสาวเปมิกา ฉัตรโพธิ์ทองม. 5/13
18.นางสาวจิดาภา พูลเกษมม. 5/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

13 คน

ครูผู้สอน

  • นายจักรพรรณ พลเยี่ยม