ดนตรีไทยตามความถนัด(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูธเนศ ยังกมลโสภาม. 3/14
2.เด็กชายพชรดนัย เพชรน้ำทองม. 3/14
3.เด็กชายปฏิภาณ จารีย์ม. 3/14
4.เด็กชายอนุภัทร เอี่ยมเจริญสุขม. 3/14
5.เด็กหญิงมนต์ธิรา เข็มทองม. 3/14
6.เด็กหญิงฟ้างาม บัวลอยม. 3/14
7.เด็กหญิงภัทรวดี ยาน้อยม. 3/14
8.เด็กหญิงเพียรศรี มีลาภกิจม. 3/14
9.เด็กหญิงอนันตญา คงเมฆาม. 3/14
10.เด็กหญิงนภัสสร สุวรรณรงค์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20223

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายศิริ โชคสกุล, นางสาววรรณกวี โพธะ