เครื่องหอมและสมุนไพรแปรรูป(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงภัคจิรา ภูมิภัทรม. 3/8
2.เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ม. 3/8
3.เด็กชายพงศกร ยศยาคำม. 3/9
4.เด็กหญิงณัฐณิสา นิจชินม. 3/9
5.เด็กหญิงธนิดา คงปราโมทย์ม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23264

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์