คณิตศาสตร์2

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวปนิษฐา สุทธิโสม. 5/2
2.นางสาวปิยะธิดา คนมั่นม. 5/2
3.นางสาวพัชชา วนะภูติม. 5/2
4.นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนพิทักษ์กุลม. 5/2
5.นางสาวธมลวรรณ ทวีทรัพย์ม. 5/2
6.นายสรกิจ ศรีแก้วม. 5/3
7.นายปภพ ศรีสนองม. 5/3
8.นายมีลาภ สรรพสมบัติม. 5/3
9.นายฌล วรดีม. 5/3
10.นางสาวปทันทิญา สิทธิเสนาม. 5/3
11.นางสาวทักษภร กุลมนต์ม. 5/3
12.นายกิตตินันท์ บุญบริบูรณ์ม. 5/4
13.นายเมธาวุฒิ เจริญสุขม. 5/4
14.นายปัณณวิชญ์ สินวัชรพิทักษ์ม. 5/4
15.นางสาวพณิชยา หาญวรากิตติ์ม. 5/5
16.นางสาวณัฐยา เตชะวัฒนกิจกุลม. 5/5
17.นางสาวจินตภัค บุญอนงค์ม. 5/5
18.นางสาวนภสร ปาสาณพันธ์ม. 5/7
19.นางสาวธัญลักษณ์ ผิวอ่อนดีม. 5/7
20.นางสาวพัณณ์ชิตา ธีรพัฒนโรจน์ม. 5/7
21.นางสาวอรพินท์ เขตสินบุญม. 5/7
22.นางสาวอุษณา ฟักแสงม. 5/7
23.นางสาวอโณทัย มณีโชติม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายจักรพรรณ พลเยี่ยม