บัญชีบริการ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอรพิชชา พรหมพิทักษ์กุลม. 3/10
2.เด็กหญิงจิราวรรณ เปรมพงษ์ม. 3/11
3.เด็กหญิงศศิญากรณ์ รักสุจริตม. 3/11
4.เด็กชายณัฐยศ คันสรม. 3/12
5.เด็กชายอธิวัชร์ ศิริโภคาม. 3/12
6.เด็กชายปัญจพล จิราวิชานิธิม. 3/12
7.เด็กชายรัชพล เมืองจันทร์ม. 3/12
8.เด็กชายศุภกฤต บุญพึ่งม. 3/12
9.เด็กชายภูวเนตร ใจมีสุขทุกเพลาม. 3/12
10.เด็กหญิงเอมอร แก้วช่วยม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23245

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา