กฏหมายกับชีวิต(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงเขมิกา ใสสดม. 3/5
2.เด็กหญิงอิษฎาอร หลวงสอนม. 3/5
3.นางสาวปาริชาติ ขยายฤทธิ์ม. 3/5
4.เด็กชายธรรมชาติ วงษ์งามม. 3/7
5.เด็กหญิงพิมพ์มาดา เเจ่มจันทร์ม. 3/7
6.เด็กหญิงกัญจนพัชร เมืองแก่นม. 3/7
7.นางสาวเกตุสิริ ชัยเจนกิจม. 3/7
8.นายอติวิชญ์ อาสิญจ์พรม. 3/8
9.เด็กชายธนัท นิยมไวทยะม. 3/8
10.เด็กชายณัฐวัฒน์ ศักรินทรศักดิ์ม. 3/8
11.เด็กชายเตชัส กิจทวีพิพัฒน์ม. 3/8
12.เด็กชายสาริศ ฟุ้งสถาพรม. 3/8
13.เด็กหญิงปุณณิศา บุญเนืองม. 3/8
14.เด็กหญิงณัฐกมล สังข์ทองม. 3/8
15.เด็กหญิงเนตรสิริ ศิลลาม. 3/8
16.เด็กหญิงพิมพ์มาดา สมบัติม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส23201

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายธวัชชัย แย้มสอิ้ง