คณิตศาสตร์1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวธัญญาลักษณ์ ผดุงทรัพย์โภคินม. 5/8
2.นางสาวรัญชิดา รัศมีม. 5/8
3.นางสาวสุดารัตน์ ทองหล่อม. 5/10
4.นายวิทยา จำมาม. 5/12
5.นายพัฒนศักดิ์ ทองอาจม. 5/13
6.นายภูรินทร์ แสงเดือนม. 5/13
7.นายไรวินทร์ ชูติสินธุม. 5/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

24 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวหทัยภัทร สุขสว่าง