งานกระดาษ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงต้องรัก แช่มลือนามม. 3/10
2.เด็กหญิงอภิษฎา ชูเลื่อนม. 3/10
3.เด็กหญิงธาวินี สุขเกษมม. 3/10
4.เด็กหญิงศรุชา ธาดาหิรัญกุลม. 3/10
5.เด็กหญิงพรปวีณ์ ศิริวงษ์ม. 3/10
6.เด็กหญิงนัทธมน ปานแปะม. 3/12
7.เด็กหญิงเอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพม. 3/12
8.เด็กหญิงสาวิตรี ตุลาสมบัติม. 3/12
9.เด็กหญิงนันท์นภัส กันทะขู้ม. 3/12
10.เด็กหญิงทักษพร นาคประเสริฐม. 3/12
11.เด็กหญิงบัวบูชา สาลีพัฒนผลม. 3/13
12.เด็กชายศุภกร มุทธาจรัสกุลม. 3/14
13.เด็กชายจิรศักดิ์ ทุมบาลม. 3/14
14.เด็กชายภูรินทร์ มานะกิจภิญโญม. 3/14
15.เด็กชายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20215

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ