โลกศึกษา(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปิยวัฒน์ แช่มนิลม. 3/10
2.นายชาญชัย ฉันทเจริญโชคม. 3/10
3.เด็กหญิงภัทรภร ไหมทองม. 3/10
4.เด็กหญิงสุขญา ยอดอินทร์ม. 3/10
5.เด็กหญิงจันทร์นภา พิทักษ์พรสุขม. 3/10
6.เด็กชายพชร อันล้ำเลิศม. 3/11
7.เด็กชายเจตพัฒน์ พิพัฒน์ธนโชติม. 3/11
8.นายรวิภัทร โคจิมะม. 3/12
9.เด็กชายพีรนันท์ นาคไธสงม. 3/12
10.นางสาวกรรณิการ์ น้อยอามาตย์ม. 3/12
11.เด็กหญิงยศวดี ไล่สัตรูไกลม. 3/12
12.นางสาวศิวพร พลทัพม. 3/12
13.เด็กชายจิรพนธ์ อมาตยกุลม. 3/14
14.เด็กชายภูรินทร์ มานะกิจภิญโญม. 3/14
15.นายปัณณวิชญ์ ศิลปกิจวงษ์กุลม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20241

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางวันทนีย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง