บัญชีบริการ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอินทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์ม. 3/7
2.เด็กชายปองพนธ์ ปาลกะวงศ์ม. 3/7
3.เด็กชายประวันวิทย์ ขันธรักษาม. 3/8
4.เด็กชายสุรศักดิ์ วงศ์สนิทม. 3/8
5.เด็กชายธนทร ทวีพงษ์ม. 3/8
6.เด็กชายอภิวิชญ์ โพธิม. 3/8
7.เด็กชายณฐภัทร โพทาม. 3/8
8.เด็กหญิงฐานันตร์ อธิกเศวตพฤทธิ์ม. 3/8
9.เด็กหญิงพิมพิชชา ตันติวลัยรักษ์ม. 3/8
10.เด็กหญิงอภิชญา นาคยศม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23245

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา