งานกระดาษ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรกฤต รินทระม. 3/5
2.เด็กชายธนกร สุขศรีม. 3/9
3.เด็กชายพงศธร จันทร์คำม. 3/9
4.เด็กชายจีระพล บุญทนม. 3/9
5.เด็กชายพีรพัฒน์ แซ่ตั้งม. 3/9
6.เด็กชายภูตะวัน พางามม. 3/9
7.เด็กหญิงชลดา มีมูลม. 3/9
8.เด็กหญิงสุมินตรา พรหมรักษ์ม. 3/9
9.เด็กหญิงประภัสนี ศรีสากลม. 3/9
10.เด็กหญิงพรหมพร เสรีเรืองโรจน์ม. 3/9
11.เด็กหญิงสุพิชชา วิญญกูลม. 3/9
12.เด็กหญิงวิชญาพร จันทร์หอมม. 3/9
13.เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ หอมกลิ่นเทียนม. 3/9
14.เด็กหญิงสุภาวิณี ทรัพย์สอนม. 3/9
15.เด็กหญิงวันวิสาข์ วงษ์สะชาญม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20215

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ