การสร้างเว็ปไซต์(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปรีชาวุฒิ หล่อเจริญศิริม. 3/12
2.เด็กชายดิศรณ์ แจ้งสามสีม. 3/12
3.เด็กชายสิทธิชล อดกลั้นม. 3/12
4.เด็กหญิงณัฐฐา นามเมืองม. 3/12
5.เด็กหญิงสุทธิดา เชียงทับม. 3/12
6.เด็กหญิงญาณาธร ดีล้อมม. 3/12
7.เด็กหญิงกษมา อาษาพันธ์ม. 3/12
8.เด็กหญิงพีระภา ศรีไพบูลย์ม. 3/12
9.เด็กหญิงขวัญเนตร ถี่ถ้วนม. 3/12
10.เด็กหญิงอัญชิสา บุญแพม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23244

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางดาวประกาย ทาธง