โลกศึกษา(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวสุนิสา ส่องศรีม. 3/5
2.เด็กหญิงไพณิทธราภรณ์ เนียมสอนม. 3/5
3.เด็กหญิงศิริภัสสร เกื้อกูลโกเมนม. 3/6
4.นางสาวปทิตตา สาขามุละม. 3/6
5.นางสาวธัญชนก ก้อนมณีม. 3/6
6.นางสาวฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ม. 3/6
7.เด็กหญิงชนาภา ทัศนนพนันท์ม. 3/6
8.เด็กหญิงภัทราภา สามสีม. 3/8
9.เด็กหญิงธนพร ตั้งสิริกุลชัยม. 3/8
10.เด็กหญิงพิมพ์อักษร ภูครองนาคม. 3/8
11.นางสาวภัทรวรรณ ธรรมจุลสถิตย์ม. 3/8
12.เด็กหญิงปริญญา แสนลครม. 3/8
13.เด็กหญิงวริษฐา กิจธนาคมม. 3/8
14.เด็กหญิงญาตาวี ทาเอื้อม. 3/8
15.เด็กหญิงธนพร เจริญโชติม. 3/8
16.เด็กหญิงกฤษณา ผลดีม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20241

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางวันทนีย์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง