คณิตศาสตร์1

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายปกรณ์ สังวาลเดชม. 5/1
2.นายศิวะ มันตาดิลกม. 5/1
3.นายศรัณยู เจริญศรีม. 5/1
4.นายอเนชา จิตต์เกษมม. 5/2
5.นายปิยะวัฒน์ เนาว์วิจิตรม. 5/2
6.นายสรวิชญ์ ไชยพงษ์ม. 5/2
7.นายธนสิษฐ์ โภคพูลม. 5/2
8.นายอานนท์ ศรีเผือกม. 5/2
9.นายจิรายุ สุขโขม. 5/2
10.นายณัฐภัทร ประกอบทรัพย์ม. 5/2
11.นายภูมิชาย อิศรภักดีม. 5/3
12.นายพสุรัตน์ อภิรักษ์โชติศิริม. 5/4
13.นายสรวิชญ์ สุทธิประภาม. 5/5
14.นายสุภัทร คงอุไรม. 5/5
15.นางสาวนรรธภรณ์ เกษนอกม. 5/5
16.นางสาวนัทธมน วงค์คำหารม. 5/5
17.นางสาวสุพัตรา นาใจเย็นม. 5/5
18.นางสาวสตาริศา โยทองยศม. 5/6
19.นางสาวนฤชา แก้วตาทิพย์ม. 5/6
20.นางสาววริศรา บัวสิมม. 5/6
21.นายณภัทร กุลไพจิตรม. 5/7
22.นายวชิรญาณ์ การเพียรม. 5/7
23.นายพงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุลม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวหทัยภัทร สุขสว่าง