การงานอาชีพฯ

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นางสาวสรวีย์ ธิติสันติคุณม. 5/8
2.นายธนวิทย์ สุขเจริญม. 5/10
3.นางสาวลัดดาวัลย์ คงคำม. 5/10
4.นางสาวขจีพรรณ บัวนาคม. 5/10
5.นางสาววณิชยา สมรักษ์ม. 5/10
6.นางสาวทักษพร มาบางครุม. 5/11
7.นางสาวปาริฉัตร โทนขุนทดม. 5/11
8.นางสาวลลดา ปานจันทร์ดีม. 5/11
9.นางสาวคีตภัทร ศรีเกตุม. 5/11
10.นายอานนท์ ทองเรืองม. 5/12
11.นายณัฐพันธุ์ ศรีคำม. 5/12
12.นายธัญวุฒิ เลิศปัญญาวีรพลม. 5/12
13.นายปารเมศวรน์ จินารักษ์ม. 5/12
14.นายจิราวุฒิ พันธสุขม. 5/12
15.นายฐานทัพ สุตลาวดีม. 5/12
16.นายภูริต อิ่มใจม. 5/12
17.นายภูรินท์ ธรรมสาส์นม. 5/12
18.นายพัชรพล เนตร์ทิพย์ม. 5/12
19.นางสาวสุณัฏฐา ผินแหม. 5/12
20.นางสาวลภัสรดา ทองนำม. 5/12
21.นางสาวพรชนก แก้วเข้มม. 5/12
22.นายพงษ์พิสุทธิ์ อามิตรม. 5/13
23.นายนราฤทธิ์ ว่องไวม. 5/13
24.นายณัฐวินท์ พินชุนศรีม. 5/13
25.นายสรัณย์ แซ่โค้วม. 5/13
26.นายกรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์ม. 5/13
27.นางสาวกฤติกา ทรัพย์นาคม. 5/13
28.นางสาวกัณญาภัช อารีวงษ์ม. 5/13
29.นางสาวชญานุช ศรีผ่องบำรุงม. 5/13
30.นางสาวพรชนก ไชยโยม. 5/13
31.นางสาวกานต์ชนก นามวงศ์ม. 5/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISY

จำนวนที่รับ

31 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายปรีชา กิจจาการ