แบดมินตัน(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภาณุวิชญ์ สาโรจน์ม. 3/11
2.เด็กชายภาธร โคลงฉันท์ม. 3/11
3.เด็กชายพลพล ธรรมบุรมย์ม. 3/11
4.เด็กชายสิรเชษฐ์ ศรีสนองม. 3/11
5.เด็กชายชนินทร สระแก้วม. 3/11
6.เด็กชายธนกฤต คงฉ้งม. 3/11
7.เด็กหญิงมาริสา นามหิรัญม. 3/11
8.เด็กหญิงชุติกาญจน์ พูลผลรุ่งเรืองม. 3/11
9.เด็กชายธันยวิชญ์ ทิพย์ธันวาม. 3/12
10.เด็กชายรัตนโชติ ปวงประชังม. 3/12
11.เด็กชายจิราพิสิฐ พัชรเกษมอมรม. 3/12
12.เด็กชายปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่นม. 3/12
13.เด็กชายวีร์ศรัณย์ เคล้าคลึงม. 3/12
14.เด็กชายธนกร ค้ำคูณม. 3/12
15.เด็กชายจักรภัทร ปัญญายงค์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20205

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรวุฒิ สุนทรทิพย์