การสร้างเว็ปไซต์(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐวัชร วิเศษกุลม. 3/5
2.เด็กชายกิตติศักดิ์ ดอกผึ้งม. 3/5
3.เด็กชายธนภูมิ วิเศษสิงห์ม. 3/5
4.เด็กชายบาดัร สุขประเสริฐม. 3/5
5.เด็กชายธีรภัทร แย้มวงษ์โตม. 3/5
6.เด็กชายณัฐยศ อุบลสมุทรม. 3/5
7.เด็กหญิงธนภรณ์ ธรรมอินทร์ม. 3/5
8.เด็กหญิงธนัฐชา เพียรล้ำเลิศม. 3/5
9.เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรืองม. 3/5
10.เด็กหญิงปิยากร เชี่ยวชาญม. 3/5
11.เด็กชายบุญเกียรติ อัศวนิเวศน์ม. 3/6
12.เด็กหญิงธันย์จิรา ทองวัฒนฐิติพรม. 3/6
13.เด็กหญิงศตพร จิรไพสิฐนุกูลม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23244

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นางดาวประกาย ทาธง