ดวงดาวในเอกภพ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ม. 3/12
2.นายพรรษา เปี่ยมเจริญม. 3/12
3.นางสาวรมิตา ตั้งวศินกุลม. 3/12
4.เด็กหญิงบุศราภา ภู่แก้วม. 3/12
5.เด็กหญิงแพรวรินทร์ ชาไชยม. 3/12
6.เด็กชายนพรุจ ฉัตรภวกุลนนท์ม. 3/13
7.เด็กชายวิศรุต ไช่ม. 3/13
8.นายณัฐพล แก้วชาติม. 3/13
9.เด็กหญิงอมิชตา ชักชวนวงศ์ม. 3/13
10.นางสาวภาณุมาศ บุตรวงค์ม. 3/13
11.เด็กหญิงอรัชพร ฉุยฉายม. 3/13
12.เด็กหญิงธรารี วิรัตน์ตนะม. 3/13
13.เด็กหญิงสุกฤตา ประมูลวงศ์ม. 3/13
14.เด็กหญิงอิสริยา เสนาปินม. 3/13
15.เด็กหญิงนราทิพย์ หนูวุ่นม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20209

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนันทิตา ช่วงชัยชนะ