แบดมินตัน(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติธัช พลายแก้วม. 3/5
2.เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปรากฎวงษ์ม. 3/5
3.เด็กหญิงพัชริอัณณ์ ศรีพันธุ์ไม้ม. 3/5
4.เด็กหญิงภาสินี ล้อมจันทร์ม. 3/5
5.เด็กหญิงศิรดา สงวนไทรม. 3/5
6.เด็กหญิงสาวิตรี เนืองนาม. 3/5
7.เด็กหญิงไคถิง โยม. 3/5
8.เด็กหญิงจิตรานุช เทศรอดม. 3/5
9.เด็กหญิงพีรยา ประสพพรรังสีม. 3/5
10.เด็กหญิงอภิญญา สุขวิมลไพศาลม. 3/5
11.เด็กหญิงศศิภา นครศรีม. 3/5
12.เด็กหญิงปทิตตา สาขามุละม. 3/6
13.เด็กหญิงเกตุสิริ ชัยเจนกิจม. 3/7
14.เด็กหญิงศิรินาถ หมอเมืองม. 3/8
15.เด็กชายกิตติธัช เสี้ยมแหลมม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

พ20205

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรวุฒิ สุนทรทิพย์