การงานอาชีพฯ

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายชนพัฒน์ เขียวแก้วม. 5/2
2.นายพงศธร ดอนเหลือมม. 5/2
3.นายชญานนท์ ศกุนตานุรักษ์ม. 5/3
4.นายธนพล ศักดิ์สวัสดิกุลม. 5/3
5.นายธนะสิทธิ์ ภัคคะอนันต์ชัยม. 5/3
6.นางสาวอภิชญา พิมพาม. 5/3
7.นายภัทรดนัย โอมากม. 5/4
8.นายณัชกฤช ชาไทยม. 5/4
9.นายวริศ ธรรมศักดิ์ม. 5/5
10.นายไวทย์ ทองทุมม. 5/5
11.นายภัทรนันท์ แก้วปลั่งม. 5/6
12.นายพศิน ประดิษฐดีม. 5/6
13.นายภูชิสส์ ภาชนะกาญจน์ม. 5/6
14.นายอาทิตย์ เหมนุสรณานนท์ม. 5/7
15.นายนิธิกร แซ่เอี๊ยบม. 5/7
16.นายชิษณุพงศ์ สมบุญม. 5/7
17.นางสาวยวิษฐา เจือวงค์ม. 5/7
18.นางสาวกรุณา เกลื่อนวันม. 5/7
19.นางสาวภานุมาศ ยลวิลาศม. 5/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

5ISX

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นายปรีชา กิจจาการ