อินโทรกราฟิก(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนภัทร พุ่มมาม. 1/12
2.เด็กชายสิรวิชญ์ ชลธีม. 1/12
3.เด็กชายณฐนนท์ มั่นวาจาม. 1/12
4.เด็กชายจิรวัฒน์ เดชบุญม. 1/12
5.เด็กชายกฤตภัค คำบุดดาม. 1/12
6.เด็กชายจรัล รอดแล้วม. 1/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21208

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์