ดวงดาวในเอกภพ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชัชพงษ์ ภูมาม. 3/5
2.เด็กชายรตนประพน สุววรณสุขโรจน์ม. 3/5
3.เด็กชายธัชทฤต อุ่นจันทีม. 3/6
4.นายศรัญยู บุญค้ำจุนม. 3/6
5.เด็กชายสุวรรณภูมิ โสภาบุญม. 3/6
6.นายคเชนทร์ จำปาโชคม. 3/6
7.เด็กหญิงกัณฑ์กนก เกิดแก่นม. 3/6
8.เด็กชายวิชชากร อันเวชม. 3/7
9.นายอัษฎา มาลาสายม. 3/7
10.นายพงศธร สายสูงม. 3/7
11.เด็กชายณัฐดนัย บุญเพ็งม. 3/7
12.นางสาวอารีย์ เลิกนอกม. 3/7
13.เด็กหญิงณัฐณิชา โสธรม. 3/7
14.เด็กหญิงณัฐนรี สมพรม. 3/7
15.เด็กชายธนกร เกตุสกาวม. 3/8
16.เด็กชายภูตะวัน พางามม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20209

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนันทิตา ช่วงชัยชนะ