อินโทรกราฟิก(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายจริฐา ผลเหตุม. 1/8
2.เด็กหญิงกาญจน์ฤทัย กุลชาติม. 1/8
3.เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ภูริภักดีสนองม. 1/8
4.เด็กหญิงวริศรา ชูเดชม. 1/8
5.เด็กชายชัชฤทธิ์ อนันต์เดชไพศาลม. 1/10
6.เด็กชายธนากร สาระภีย์ม. 1/10
7.เด็กหญิงรัณณิตาว์ มาลัยสอดม. 1/11
8.เด็กหญิงณัฐชยา ชนะกลางม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21208

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์