ดวงดาวในเอกภพ1(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงอารียาพร แพงทรัพย์ม. 3/11
2.เด็กหญิงนริศรา พนาสันต์ม. 3/11
3.เด็กหญิงธัญมน เจริญรัตน์ม. 3/11
4.เด็กหญิงพรไพลิน พูลบัณฑิตย์ม. 3/11
5.เด็กหญิงภัชราภรณ์ อุ่นเอมม. 3/11
6.เด็กหญิงสิริกัลยา อินธิจักร์ม. 3/11
7.เด็กชายปัญจพล จิราวิชานิธิม. 3/12
8.เด็กชายภูวเนตร ใจมีสุขทุกเพลาม. 3/12
9.เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ภคสันต์ม. 3/12
10.เด็กหญิงวิไลลักษณ์ รอดแล้วม. 3/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต