โลกศึกษา(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวรยุทธ์ ตันติสันถวพงศ์ม. 3/12
2.เด็กชายปฏิมากร สุทาบุญม. 3/12
3.เด็กชายธเนศพล มั่นทองคำม. 3/12
4.เด็กชายพรรษา เปี่ยมเจริญม. 3/12
5.เด็กหญิงกฤติมา สุขเกษมม. 3/12
6.เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พงษ์นิมิตรม. 3/13
7.เด็กหญิงปัทมาพร ดีติกรณ์ม. 3/13
8.เด็กหญิงวรัญญา โกศลวิบูลย์พงศ์ม. 3/13
9.เด็กหญิงปนัดดา ลีลาเศรษฐกุลม. 3/13
10.เด็กหญิงชนิสรา จันพลงามม. 3/13
11.เด็กชายธนดล ดาวเรืองม. 3/14
12.เด็กชายนพกร แก่นมั่นม. 3/14
13.เด็กชายธนกร พงษ์ขวาน้อยม. 3/14
14.เด็กชายจักรริน ยืดยาวม. 3/14
15.เด็กชายอนุวัฒน์ กาลจักษ์ม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20241

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ