ดวงดาวในเอกภพ1E(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 31 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนภูมิ วิเศษสิงห์ม. 3/5
2.เด็กชายพัชรพล ถนอมจิตร์ม. 3/5
3.เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัศนาญชลีม. 3/5
4.เด็กหญิงณิชากร ทุมมากรณ์ม. 3/5
5.เด็กหญิงวรดา ช้างชายวงศ์ม. 3/5
6.เด็กหญิงอณิษฐ์ อริยะตาม. 3/5
7.เด็กหญิงนันท์นภัส ฤาชาพันธ์ม. 3/5
8.เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรืองม. 3/5
9.เด็กหญิงสิตางค์ ช้างศรีม. 3/5
10.เด็กหญิงชลธิชา เสสุตาม. 3/5
11.เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณสว่างม. 3/5
12.เด็กหญิงปณิตา โคมหอมม. 3/5
13.เด็กหญิงพิชญาภา สุขประสงค์ม. 3/5
14.เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา ชื่นชมม. 3/5
15.เด็กหญิงสุวิชาดา รักษาถิ่นม. 3/5
16.เด็กหญิงภัณฑรา ขวัญนาคม. 3/5
17.เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่อ๋อม. 3/5
18.เด็กหญิงพิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 3/5
19.เด็กชายปรเมษฐ์ อยู่เล็กม. 3/6
20.เด็กชายศุภนันท์ เหลืองวุฒิธรรมม. 3/6
21.เด็กชายณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจม. 3/6
22.เด็กชายนครินทร์ เสน่ห์ราศรีม. 3/6
23.เด็กชายวราเทพ ศรีนาคม. 3/6
24.เด็กชายธนภัทร สีห์โรหิจจ์ม. 3/6
25.เด็กชายณัฐยศ โพธิ์ทิมม. 3/6
26.เด็กชายบุญเกียรติ อัศวนิเวศน์ม. 3/6
27.เด็กชายภาคิน พนาพฤฒินันท์ม. 3/6
28.เด็กหญิงชลิดา นันท์ธนเกษมม. 3/6
29.เด็กหญิงธันย์จิรา ทองวัฒนฐิติพรม. 3/6
30.เด็กหญิงศตพร จิรไพสิฐนุกูลม. 3/6
31.เด็กหญิงชัยรัมภา ไชยรบม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20206

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวมลิวัลย์ จันทรวรชาต