โลกศึกษา(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพสิษฐ์ อุดมวิริยะเสรีม. 3/7
2.เด็กชายกันตพัฒน์ ตั้งธนาพาณิชย์ม. 3/7
3.เด็กชายพงศธร สายสูงม. 3/7
4.เด็กชายจิรภัทร อมาตยกุลม. 3/7
5.เด็กชายศิวกร นัยมิตรม. 3/7
6.เด็กหญิงอารีย์ เลิกนอกม. 3/7
7.เด็กหญิงนันท์นภัส แสงวรรณม. 3/7
8.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นแก้วม. 3/7
9.เด็กหญิงกัญจนพัชร เมืองแก่นม. 3/7
10.เด็กหญิงณัฐณิชา โสธรม. 3/7
11.เด็กหญิงณัฐนรี สมพรม. 3/7
12.เด็กชายธนัท นิยมไวทยะม. 3/8
13.เด็กชายณัฐวัฒน์ ศักรินทร์ศักดิ์ม. 3/8
14.เด็กหญิงแพรมาพร คำหงษ์ม. 3/8
15.เด็กหญิงนิธิวดี สุขัมศรีม. 3/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20241

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ