ดวงดาวในเอกภพ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูธเนศ เพชรไกรม. 3/6
2.เด็กชายธนชาติ ภุมมาลีม. 3/6
3.นายฉัตรเพชร โมระกรานต์ม. 3/8
4.เด็กชายวิสันต์ แก้ววงษาม. 3/8
5.นายจักรพงศ์ ไตรยางค์ม. 3/9
6.เด็กชายชานน ศรีจันทร์ม. 3/9
7.นายพุฒิพงศ์ พานิชม. 3/9
8.เด็กชายกฤตเมธ เสื่องศิริม. 3/9
9.เด็กชายศุภณัฐ ยิ่งยงม. 3/9
10.เด็กชายติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ม. 3/9
11.เด็กชายปณต กุศลสัตย์ม. 3/9
12.เด็กชายปรมีย์ สิลมัยม. 3/9
13.เด็กชายองค์กร ทองพิทักษ์ม. 3/9
14.เด็กชายจีระพล บุญทนม. 3/9
15.นายณัฐพนธ์ แตงทองม. 3/9
16.เด็กหญิงธนพร ไชยแสนม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20209

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสันทนา สุวสิงห์