สารน่ารู้(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายทีฆายุ ขันอ้ายม. 1/9
2.เด็กชายอชิระ สุนทรบูรณสุขม. 1/9
3.เด็กชายอัครชนม์ รุ่งวิวัฒน์พงศาม. 1/9
4.เด็กหญิงจิรนิษฐ์ ทิพย์ดนตรีม. 1/9
5.เด็กหญิงชนสรณ์ ทองเจริญม. 1/9
6.เด็กหญิงนรีกานต์ คำรังษีม. 1/9
7.เด็กหญิงปานชีวา ศรีจันทร์ม. 1/9
8.เด็กหญิงปาริชาต ศรีจันทร์ม. 1/9
9.เด็กหญิงวัลย์ลดา สุมะณีย์ม. 1/9
10.เด็กหญิงสุประวีณ์ อัครจิตตานนท์ม. 1/9
11.เด็กหญิงอภิชยา นิยมเหลาม. 1/9
12.เด็กหญิงอรไพลิน ตู้บุดดาม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20202

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี