ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนชัย ทองกลมม. 3/7
2.เด็กชายจิรสิน สีหล้าม. 3/7
3.เด็กชายบูรพา สกุลธัญญลักษณ์ม. 3/7
4.เด็กชายฐานุวัชร์ ธนโชคศิริรัตน์ม. 3/7
5.เด็กชายพานพบ สาริสระม. 3/7
6.เด็กชายพันธวัสส์ ใจชอบธรรมม. 3/7
7.เด็กหญิงจิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐม. 3/8
8.เด็กชายธนบดี นนทรีย์ม. 3/9
9.เด็กหญิงจิณห์นิภา มนตรีกุลม. 3/9
10.เด็กหญิงภคมน วงศ์นิลคงม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล