ท้องถิ่นของเรา1(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 12 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกิตติวิน ศรีนุ่นชุมม. 1/7
2.เด็กชายคุณานนท์ ประทุมชัยม. 1/7
3.เด็กชายชวัลวิทย์ สาครม. 1/7
4.เด็กชายณัฐนนท์ ศรีภิรมย์ม. 1/7
5.เด็กชายธนพงษ์ มะแป้นม. 1/7
6.เด็กชายธัชธรรม ภิญญรัตน์ม. 1/7
7.เด็กชายภูมิพัฒน์ จารุวิจิตรรัตนาม. 1/7
8.เด็กชายภูเมธา เศตวธนาธรม. 1/7
9.เด็กหญิงณิชาภา เอกนราพงศ์ม. 1/7
10.เด็กหญิงบุญญารัตน์ ตะเภาพงษ์ม. 1/7
11.เด็กหญิงเบญญา บุญวงค์ม. 1/7
12.เด็กหญิงภวิกา เหมสมิติม. 1/7

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20101

จำนวนที่รับ

14 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์