บัญชีบริการ (3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงจิราวรรณ เปรมพงษ์ม. 3/11
2.เด็กหญิงรักษิกา จันทร์มณีม. 3/11
3.เด็กชายเวชยันต์ พันธเวศม. 3/12
4.เด็กหญิงเอมอร แก้วช่วยม. 3/13
5.เด็กชายนครินทร์ จันทร์ทองม. 3/14
6.เด็กชายณัฐวุฒิ สุพลม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23263

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา