กฎหมายกับชีวิต(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปิยวัฒน์ แช่มนิลม. 3/10
2.เด็กหญิงสุขญา ยอดอินทร์ม. 3/10
3.เด็กชายเจตพัฒน์ พิพัฒน์ธนโชติม. 3/11
4.เด็กหญิงอภิสรา ชัยมงคลม. 3/11
5.เด็กหญิงอรนิช เข็มแก้วม. 3/11
6.เด็กหญิงรมิตา ตั้งวศินกุลม. 3/12
7.เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ ภู่จันทึกม. 3/12
8.เด็กหญิงยศวดี ไล่สัตรูไกลม. 3/12
9.เด็กหญิงแพรวรินทร์ ชาไชยม. 3/12
10.เด็กหญิงศิวพร พลทัพม. 3/12
11.เด็กหญิงภัทรพร นิลเต่าม. 3/12
12.เด็กชายศักร์สฤษฏิ์ ธรรมธีรดำรงม. 3/13
13.เด็กชายวิศรุต ไช่ม. 3/13
14.เด็กหญิงสุมิตรา ดวงสาพลม. 3/13
15.เด็กหญิงศิวีรัตน์ สุขสอาดม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส23201

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล