บัญชีพอเพียง(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปภาวรินทร์ ทัศนางกูรม. 1/9
2.เด็กหญิงพิมพ์ชนก วะนานามม. 1/9
3.เด็กชายจิรัฎฐ์ ศรีสถิตย์ม. 1/10
4.เด็กชายชัยวัฒน์ ชำนาญปืนม. 1/10
5.เด็กชายชญานิน ตั้งสมสุขยิ่งม. 1/10
6.เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา เผือกผ่องพัชระม. 1/10
7.เด็กหญิงกัญญารัตน์ เลิศลักษณ์ศิริกุลม. 1/10
8.เด็กหญิงฐิติภัทร ประภาษีม. 1/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21212

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายยศเส สิริสุขวิโรจน์