กฎหมายกับชีวิต(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ์ม. 3/5
2.เด็กหญิงสุกัญญา ปาสารักษ์ม. 3/5
3.เด็กชายภูธเนศ เพชรไกรม. 3/6
4.เด็กชายธนชาติ ภุมมาลีม. 3/6
5.เด็กหญิงศิริภัสสร เกื้อกูลโกเมนม. 3/6
6.เด็กหญิงศศิประภา อุ่นสิมม. 3/6
7.เด็กหญิงนัศชนก อัศมเดชอภิชาม. 3/6
8.เด็กหญิงนภัสวรรณ นาควัชระม. 3/6
9.เด็กหญิงพัทธาณันท์ สิงสุขม. 3/6
10.เด็กหญิงฐิตินันท์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ม. 3/6
11.เด็กหญิงชนาภา ทัศนนพนันท์ม. 3/6
12.เด็กหญิงพิมพ์ญาดา นาคทรัพย์ม. 3/6
13.เด็กหญิงวนัชพร แก้วรุจินันท์ม. 3/6
14.เด็กหญิงพัชรนันท์ มาแสวงม. 3/9
15.เด็กหญิงเมธาพร จอนที่ภักดีม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส23201

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล