คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเจษฎา ชอุ่มผลม. 3/5
2.เด็กหญิงศิรดา สงวนไทรม. 3/5
3.เด็กชายอุกฤษฏ์ ทองเรืองม. 3/6
4.นายณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริม. 3/6
5.นายอนันดา ชูพินิจม. 3/6
6.เด็กชายเกียรติภูมิ ตั้งมั่นม. 3/6
7.เด็กหญิงสิริธร ทรายแก้วม. 3/6
8.เด็กหญิงณัฐธิกา สมนามม. 3/6
9.เด็กชายกชพงศ์ สารีพิมพ์ม. 3/7
10.เด็กชายจารุภัทร เดชศรีม. 3/7
11.เด็กหญิงพรรณมัย พร้อมวงษ์ม. 3/7
12.เด็กหญิงณัญยาวี สีกาแก้วม. 3/7
13.เด็กหญิงอภิชญา ชูเลื่อนม. 3/8
14.เด็กหญิงปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ม. 3/8
15.นางสาวณัฐณิชา จุลลวาทีเลิศม. 3/8
16.นางสาวพรรณธนสุดา เดชสุภาม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20206

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางลักขณา ธนสารสิทธิกร