ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกร เตียนพลกรังม. 3/10
2.เด็กชายสิรวิชญ์ แซ่หลีม. 3/10
3.นายพีระพันธุ์ เภาพานม. 3/10
4.นายคณาธิป ตันเกษมม. 3/11
5.เด็กชายศรัณย์ คงสว่างม. 3/11
6.เด็กชายวีรภัทร ทองใบม. 3/12
7.นายชนพัฒน์ หยูศรีม. 3/12
8.เด็กชายธนดล ดาวเรืองม. 3/14
9.นายนพกร แก่นมั่นม. 3/14
10.นายธนกร พงษ์ขวาน้อยม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20206

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล