ดาราศาสตร์น่ารู้(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสรัญญา สุระเสนม. 3/10
2.เด็กหญิงจรัสทิพย์ หลีน้อยม. 3/10
3.เด็กหญิงอทิตยา ติมุลาม. 3/10
4.เด็กหญิงชลธิชา กุลโชติม. 3/10
5.เด็กหญิงณิชารีย์ บุญชูดาวเรืองม. 3/10
6.เด็กหญิงทานตะวัน ลีลาผาติกุลม. 3/11
7.เด็กหญิงวริศรา ทองคำม. 3/11
8.เด็กหญิงทิวาวรรณ เจริญวงค์ม. 3/11
9.เด็กหญิงแพรไหมทอง ข่องแรงม. 3/11
10.เด็กชายณัฏชนนท์ แผนพุทธาม. 3/12
11.เด็กหญิงประภัสสร วชิรเมธีกุลม. 3/12
12.เด็กหญิงบรรณฑวรรณ นาคช่วยม. 3/12
13.เด็กหญิงสุธิดา รุ่งศรีม. 3/12
14.เด็กหญิงสุกฤตา ประมูลวงศ์ม. 3/13
15.เด็กหญิงวริศรา นวมสุคนธ์ม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20206

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี