การสร้างเว็บไซต์ (3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐยศ คันสรม. 3/12
2.เด็กชายเจษฎา พูลเกตุม. 3/12
3.เด็กชายนิพิฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ม. 3/12
4.เด็กชายอัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ม. 3/12
5.เด็กชายณัฐพล บุตรสอนม. 3/13
6.เด็กชายจารุพัฒน์ สร้อยนาคม. 3/13
7.เด็กชายสุรศักดิ์ ชาวนายกม. 3/13
8.เด็กชายธานินทร์ แพรประเสริฐม. 3/13
9.เด็กชายสรณัฐ ปะกะถังม. 3/13
10.เด็กชายจิราวัฒน์ ผายสุวรรณม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23244

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางดาวประกาย ทาธง