หุ่นยนต์(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธีรวัฒญ์ รุ่งสว่างม. 1/10
2.เด็กชายอภิวัชร์ ปัณฐธนาพัฒน์ม. 1/10
3.เด็กชายเตชินท์ เวฬุวัฒน์ม. 1/10
4.เด็กชายจารุทัศน์ ภควโพธิ์ธัญม. 1/10
5.เด็กหญิงณัฐณิชา สร้อยนาคม. 1/11
6.เด็กหญิงมุทิตา เขียวเครือม. 1/11
7.เด็กหญิงสุภนิช เอกมาศม. 1/11
8.เด็กหญิงทิพรดา เอี่ยมจรูญม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21243

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม