การสร้างเว็บไซต์E (3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 35 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายฐานิสร์ กลีบรักซ้อนม. 3/5
2.เด็กหญิงนิชาภา คำกล่อมใจม. 3/5
3.เด็กหญิงณัฐณิชา สวิงม. 3/5
4.เด็กหญิงธมกร ธรรมพรสินม. 3/5
5.เด็กชายสิริภูมิ ศรีสนองม. 3/6
6.เด็กชายเสฎฐวุฒิ สายศรม. 3/6
7.เด็กชายเอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะม. 3/6
8.เด็กชายคณิติน สิรยากรม. 3/6
9.เด็กชายภูรินทร์ เดโชตระการม. 3/6
10.เด็กชายชัชรินทร์ แสงศรีม. 3/6
11.เด็กชายพีรณัฐ พูลทองม. 3/6
12.เด็กชายพีรวิชญ์ สมบูรณ์ม. 3/6
13.เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์สุขม. 3/6
14.เด็กชายธัชชัย เจริญโชคธนพรม. 3/6
15.เด็กชายเตชิต อินทร์สระคูม. 3/6
16.เด็กชายพรหมพิริยะ นุชน้อมเจริญสุขม. 3/6
17.เด็กชายกานต์เมธี แสนโนม. 3/6
18.เด็กหญิงธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ม. 3/6
19.เด็กหญิงปาลิดา เพ็งมณีม. 3/6
20.เด็กหญิงเบญญาดา รัตนะเศรษฐีม. 3/6
21.เด็กหญิงชนัญชิดา ปราบมนตรีม. 3/6
22.เด็กหญิงน้ำฟ้า โคตรโยธาม. 3/6
23.เด็กหญิงพลอยชมพู พลเยี่ยมม. 3/6
24.เด็กหญิงทิพยดา วันสาม. 3/6
25.เด็กหญิงปวีณ์นุช นุ้ยดีม. 3/6
26.เด็กหญิงแพรวา พงศ์พิริยะกาญจน์ม. 3/6
27.เด็กหญิงสิปรางค์ ช้างศรีม. 3/6
28.เด็กหญิงณฐพร พัทวรกิตติม. 3/6
29.เด็กหญิงกัลยกร ปภาวินสกุลม. 3/6
30.เด็กหญิงภัทรวดี อุดมพิทักษ์ม. 3/6
31.เด็กหญิงลิลรดา โภคาม. 3/6
32.เด็กหญิงภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ม. 3/6
33.เด็กหญิงธนัญญา โตสมม. 3/6
34.เด็กหญิงศศิธร โรจุยะม. 3/6
35.เด็กหญิงชญาณัฐ สุวรรณชีพม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23244

จำนวนที่รับ

35 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางดาวประกาย ทาธง