ดาราศาสตร์น่ารู้(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายทยาวัฒน์ ทรงเจริญสุขม. 3/5
2.เด็กชายยุรเวชร์ วรวัฒนเศรษฐ์ม. 3/5
3.เด็กชายตั้งปณิธาน สมภักดีม. 3/5
4.เด็กหญิงพลอยกมล เรืองชัยศิลป์ม. 3/5
5.เด็กหญิงธนสพร ภัทรบุญม. 3/5
6.เด็กหญิงพรนภัส ลักษณะโภคินม. 3/5
7.เด็กหญิงอิษฎาอร หลวงสอนม. 3/5
8.เด็กชายอุกฤษฏ์ ทองเรืองม. 3/6
9.เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เพิ่มศิริม. 3/6
10.เด็กชายชัยมงคล สุจิตรม. 3/6
11.เด็กหญิงวรรณนิสา ชำนาญปืนม. 3/7
12.เด็กหญิงพรชนก วะนานามม. 3/7
13.เด็กชายศุภณัฐ ยิ่งยงม. 3/9
14.เด็กชายติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ม. 3/9
15.เด็กหญิงพนิดา กังพัฒนกิจม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20206

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวปาจรีย์ เชาวดี