โปรแกรมสำนักงาน(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงสกุลกาญจน์ สมบุญเพิ่มม. 1/12
2.เด็กชายภูมิรพี แป้นตุ้มม. 1/14
3.เด็กชายธีธัช สุขวิมลไพศาลม. 1/14
4.เด็กชายสิทธิพร สวัสดิ์จีนม. 1/14
5.เด็กหญิงศศิพัชร์ บารมีนวโยธินม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21242

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค