ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชญานนท์ ชาติโสภณพันธ์ม. 3/5
2.นายนัฏการณ์ เผือกผ่องม. 3/5
3.เด็กชายธีรยุทธ ธนาวุฒิม. 3/5
4.เด็กชายวันชัย สุขจิตร์ม. 3/5
5.เด็กชายจิรายุ กุลมณีม. 3/7
6.นายธีระภัทร นนยะโสม. 3/8
7.เด็กชายศิวกร สุคงเจริญม. 3/8
8.นายชญานนท์ โมรานอกม. 3/8
9.เด็กหญิงอาคิรา ประทีปม. 3/9
10.เด็กหญิงลภัสรดา ศรีสากลม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20206

จำนวนที่รับ

12 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล