โปรแกรมสำนักงาน(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายอิทธิเชษฐ์ รัตนาพันธ์ม. 1/8
2.เด็กชายพสิษฐ์ นิภัทร์วรกานต์ม. 1/8
3.เด็กชายอาศิระ วงษ์บัวแก้วม. 1/8
4.เด็กชายภพธรรม ไม่ซาผลม. 1/8
5.เด็กหญิงสุธณัฐรดา เศรษฐ์กุลพาณิชม. 1/9
6.เด็กหญิงยินดี แย้มจำนงค์ม. 1/9
7.เด็กหญิงนภชนก วรรณเพิ่มพูลม. 1/9
8.เด็กหญิงกุลดรินทร์ หมู่พยัดม. 1/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21242

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายนิสิต จรูญภาค