คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 13 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสุพีรักษ์ ปัญญาปริญญาภรณ์ม. 3/10
2.เด็กชายธนกฤต ธรรมบุตรม. 3/11
3.เด็กชายบุริศร์ ชาติชำนิม. 3/11
4.เด็กชายณัฐชนนท์ ทุมดีม. 3/11
5.เด็กหญิงธีรกานต์ ยิ่งแม่นอาจม. 3/11
6.เด็กชายธนพล เนตรยังม. 3/12
7.เด็กชายสรวิศ แก้วพรมตาม. 3/12
8.เด็กชายปารย์ เมฆพัฒน์ม. 3/12
9.เด็กชายณัฏฐ์ชกฤษฎิ์ ยลไพบูลย์ม. 3/13
10.เด็กหญิงนราทิพย์ หนูวุ่นม. 3/13
11.เด็กหญิงปริตตาภา คราเกอม. 3/13
12.เด็กหญิงพิชย์พิมล หิรัญรักษ์ม. 3/10
13.เด็กหญิงพริม เกษมศักดิ์ม. 3/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20205

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นางลักขณา ธนสารสิทธิกร