คณิตศาสตร์เสริมทักษะ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายเจษฎา ชอุ่มผลม. 3/5
2.เด็กชายชัยภัทร บำรุงวัดม. 3/5
3.เด็กชายเจตริน จันตระกูลชัยม. 3/6
4.เด็กชายภูวนัตถ์ วัฒนเสถียรม. 3/6
5.เด็กชายเกียรติภูมิ ตั้งมั่นม. 3/6
6.เด็กหญิงกัณฑ์กนก เกิดแก่นม. 3/6
7.เด็กหญิงกิติวรรณ กิจไพบูลย์กุลม. 3/6
8.เด็กชายวีรภัทร ทองดีนอกม. 3/7
9.เด็กชายกชพงศ์ สารีพิมพ์ม. 3/7
10.เด็กชายเจษฎากร โพธิล่ามม. 3/8
11.เด็กหญิงภัทราภา สามสีม. 3/8
12.เด็กหญิงอภิชญา ชูเลื่อนม. 3/8
13.เด็กหญิงปทุมพร ถาวรอุดมทรัพย์ม. 3/8
14.เด็กชายอติชาต ณ ลำปางม. 3/9
15.เด็กหญิงธนพร ไชยแสนม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ค20205

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางลักขณา ธนสารสิทธิกร