กราฟฟิกและการออกแบบ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 3 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฐธิดา นาคกล่ำม. 1/14
2.เด็กหญิงชาริณี โรจนพานิชย์กิจม. 1/14
3.เด็กหญิงวรรณนิภา ศรีเมืองม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21245

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา