ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร (2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพศวัต โชคเจริญม. 2/5
2.เด็กชายภัคพล ชูชื่นม. 2/5
3.เด็กหญิงพีรญา สงแพงม. 2/5
4.เด็กหญิงสุธาสินี พากเพียรม. 2/5
5.เด็กชายกรณัฐ ศิริสุขสวัสดิ์ม. 2/6
6.เด็กชายณัฐพงศ์ ทศานนท์ม. 2/6
7.เด็กชายสุธินันท์ พลทรัพย์ม. 2/6
8.เด็กชายอธิภัทร ศิรินามม. 2/6
9.เด็กหญิงนวรัตน์ เลิศอุตสาหะม. 2/6
10.เด็กหญิงพนิดา อุบลทองม. 2/6
11.เด็กหญิงพัชรพร อรัญนาคม. 2/6
12.เด็กหญิงสิริการย์ ศรีคุปติยางกูรม. 2/6
13.เด็กชายณัฐธีร์ เมธีธนินท์รัฐม. 2/7
14.เด็กชายวรพัฒน์ ตานีม. 2/7
15.เด็กชายสุภกิณห์ฌร ประพันธาม. 2/7
16.เด็กหญิงเกวลี กันทรสม. 2/7
17.เด็กหญิงศรัณย์พร อุปพงษ์ม. 2/7
18.เด็กหญิงภคนันท์ กิตติประชากุลม. 2/7
19.เด็กชายชนมณ อิสระพันธุ์ดังม. 2/8
20.เด็กชายวรพจน์ โพธิวัฒน์ม. 2/8
21.เด็กหญิงเขมชา เพชรหล่อม. 2/8
22.เด็กหญิงญาณิศา ระงับภัยม. 2/8
23.เด็กหญิงลฎาภา เอกชินวัชร์ม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20210

จำนวนที่รับ

23 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูLouise Jean Knox