ช่างอาหารไทย 3x

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณิชาภัทร หมั่นมากม. 3/6
2.เด็กหญิงไรวินท์ ถิรวุฒิธนาดุลม. 3/6
3.เด็กหญิงสาริศา พุทธิวนิชม. 3/6
4.เด็กหญิงสุพิชญา พลอยเลิศม. 3/6
5.เด็กหญิงนลินพร ลิ้มเจริญม. 3/7
6.เด็กหญิงกฤติกา ทรัพย์นาคม. 3/8
7.เด็กหญิงชญานุช ศรีผ่องบำรุงม. 3/8
8.เด็กหญิงฐิติยา ยอดสินม. 3/8
9.เด็กหญิงพันธิตรา สิงห์ชัยม. 3/8
10.เด็กหญิงภานุมาศ ประนิธิม. 3/8
11.เด็กหญิงจินตภัค บุญอนงค์ม. 3/9
12.เด็กหญิงธนพร พรมศรีม. 3/9
13.เด็กหญิงปุณยนุช บัวทองม. 3/9
14.เด็กหญิงพันธิตรา ศรีพงษ์สุทธิ์ม. 3/9
15.นางสาวรุจิเรศ เสนาทิพย์ม. 3/9
16.เด็กหญิงศศิกานต์ สุประไพกิจม. 3/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง23262

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • ครูแจ่มใส ปาณวร