กราฟฟิกและการออกแบบ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธารีรัตน์ โสดานิลม. 1/8
2.เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ลีลาผาติกุลม. 1/8
3.เด็กหญิงเบญญาภา อ้นอารีย์ม. 1/8
4.เด็กหญิงศิริกาญจน์ ฟักศรีเมืองม. 1/9
5.เด็กหญิงอริสา แซ่ลิ้มม. 1/9
6.เด็กหญิงณัฐพัชร์ เจริญงามเมืองม. 1/9
7.เด็กชายอุรัช ผิวทนม. 1/10
8.เด็กหญิงปณาลี เหล่าหงษ์ทองม. 1/11

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21245

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา