กฏหมายกับชีวิต(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 16 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนวพล ยิ้มพรพิพัฒน์ผลม. 3/7
2.นางสาวสิริพักตร์ ประเสริฐสุขม. 3/7
3.เด็กชายพีรวิชญ์ พินธะม. 3/8
4.เด็กหญิงณิชากร อนันตบุตรม. 3/8
5.เด็กหญิงจิรภัทร เลาหรุ่งพิสิฐม. 3/8
6.เด็กชายฉัตรชัย สอนวินิจฉัยม. 3/9
7.เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ครุทธกะม. 3/9
8.เด็กหญิงสุธินันท์ ศรีนิลม. 3/9
9.เด็กหญิงศริญญา สิงหปุรางกูรม. 3/9
10.เด็กหญิงภคมน วงศ์นิลคงม. 3/9
11.เด็กหญิงอรวรา กันทะหล้าม. 3/9
12.เด็กชายพัสกร กอบกุลเจนกิจม. 3/10
13.เด็กหญิงปทิตตา กำจัดภัยม. 3/10
14.เด็กหญิงพรนภัส ปิ่นสกุลม. 3/10
15.เด็กหญิงณัฐกานต์ ศิลาม. 3/10
16.เด็กหญิงทักษพร อนันตบุตรม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส23201

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล