การอ่านและพิจารณาหนังสือ(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชญานนท์ ชาติโสภณพันธ์ม. 3/5
2.เด็กชายอนันดา ชูพินิจม. 3/6
3.เด็กชายพงศกร สุวรรณเตมีย์ม. 3/6
4.เด็กชายรัชกฤต ภูริอมรคุณม. 3/6
5.เด็กชายธนกร ศรีวรรณวิทย์ม. 3/7
6.เด็กชายวรรธนัย สำรวมรัมย์ม. 3/8
7.เด็กชายศิวกร สุคงเจริญม. 3/8
8.เด็กหญิงลษิตา จุกสีดาม. 3/8
9.เด็กชายณัฐนนท์ เพลินจิตรม. 3/9
10.เด็กหญิงคณกร หอมพรมมีม. 3/9
11.เด็กหญิงณัฐธิกา สมนามม. 3/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20207

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

4 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุวรรณศรี สุดวิไล