หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวรรธนะ แข็งกล้าม. 1/13
2.เด็กชายวสุพล สมชัยม. 1/13
3.เด็กชายธันย์ธีรสิทธิ์ งามสมชัยม. 1/13
4.เด็กชายคชภพ วงศ์นิลคงม. 1/13
5.เด็กชายพัชญ์พล ตันวิมลรัตน์ม. 1/13
6.เด็กชายสิรวิชญ์ พงษ์ประวิตรม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21244

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางจินตนา รามศิริ