ภาษาอังกฤษกับการสื่อสาร(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปภิณพิทย์ นิธิศวรธัญญ์ม. 2/7
2.เด็กชายตุลย์ พฤกษะศรีม. 2/8
3.เด็กชายกัญจน์ เอี่ยมพรสินม. 2/8
4.เด็กชายประวันวิทย์ ขันธรักษาม. 2/8
5.เด็กชายภูรี ดีทรัพย์ม. 2/8
6.เด็กชายธาราดล สุขนิรันดร์ม. 2/8
7.เด็กชายณัฐพัทธ์ สมจิตรม. 2/8
8.เด็กชายธนทร ทวีพงษ์ม. 2/8
9.เด็กชายนวพล พรหล่อม. 2/8
10.เด็กชายธนภัทร ทองกลิ่นม. 2/8
11.เด็กชายปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลกม. 2/8

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

อ20210

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวรุ้งตะวัน พุทธโฆษ์