กราฟิกและการออกแบบ 2 (2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนวัฒน์ มหาชะโลม. 2/5
2.เด็กชายภาสวิชญ์ นวลละอองม. 2/5
3.เด็กชายกษิดิศ ปั้นมณีม. 2/5
4.เด็กชายธนภูมิ วิเศษสิงห์ม. 2/5
5.เด็กชายศุภัช เด่นประเสริฐม. 2/5
6.เด็กชายบาดัร สุขประเสริฐม. 2/5
7.เด็กชายธีรภัทร แย้มวงษ์โตม. 2/5
8.เด็กชายณัฐยศ อุบลสมุทรม. 2/5
9.เด็กหญิงณิชากร ทุมมากรณ์ม. 2/5
10.เด็กหญิงวรดา ช้างชายวงศ์ม. 2/5
11.เด็กหญิงอณิษฐ์ อริยะตาม. 2/5
12.เด็กหญิงธณัฐชา เพียรล้ำเลิศม. 2/5
13.เด็กหญิงนิชาภา คำกล่อมใจม. 2/5
14.เด็กหญิงญาณิศา รุ่งเรืองม. 2/5
15.เด็กหญิงปณิตา โคมหอมม. 2/5
16.เด็กหญิงชัชฐาณัฐญา ชื่นชมม. 2/5
17.เด็กหญิงบุษบาบง ชาญศิลามณีม. 2/5
18.เด็กหญิงภัณฑรา ขวัญนาคม. 2/5
19.เด็กหญิงปัณฑิตา แซ่อ๋อม. 2/5
20.เด็กหญิงพิรานันท์ ฤกษ์วงศ์รัตน์ม. 2/5
21.เด็กหญิงอนันตญา ทองแดงม. 2/5
22.เด็กหญิงธมกร ธรรมพรสินม. 2/5
23.เด็กชายสิริภูมิ ศรีสนองม. 2/6
24.เด็กชายเสฎฐวุฒิ สายศรม. 2/6
25.เด็กชายณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจม. 2/6
26.เด็กชายเอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะม. 2/6
27.เด็กชายวราเทพ ศรีนาคม. 2/6
28.เด็กชายณัฐยศ โพธิ์ทิมม. 2/6
29.เด็กชายชัชรินทร์ แสงศรีม. 2/6
30.เด็กชายพีรณัฐ พูลทองม. 2/6
31.เด็กชายธัชชัย เจริญโชคธนพรม. 2/6
32.เด็กชายกานต์เมธี แสนโนม. 2/6
33.เด็กหญิงพลอยชมพู พลเยี่ยมม. 2/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22224

จำนวนที่รับ

35 คน

รับสมัครอีก

2 คน

ครูผู้สอน

  • นายวรปรัชญ์ สดเอี่ยม