โลกศึกษา(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 10 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปิยวัส ชัยวัลลภม. 3/11
2.เด็กชายพัฒนศิลป์ ศรีศุภนิมิตกุลม. 3/11
3.เด็กชายสิทธิชล อดกลั้นม. 3/12
4.เด็กหญิงญาณาธร ดีล้อมม. 3/12
5.เด็กหญิงกษมา อาษาพันธ์ม. 3/12
6.เด็กหญิงพีระภา ศรีไพบูลย์ม. 3/12
7.เด็กหญิงขวัญเนตร ถี่ถ้วนม. 3/12
8.เด็กชายชิศณุพงศ์ ปะนะมังม. 3/13
9.เด็กชายอิสริยยศ สวัสดิบุตรม. 3/13
10.เด็กชายชยานนท์ บัวประเสริฐม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20241

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวจีรนุช กันต์มิตรี