โลกศึกษา(3X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชยาภรณ์ ยอดยศม. 3/7
2.เด็กหญิงมนสิชา บุญกองม. 3/8
3.เด็กหญิงนันทนัท สายเสน่ห์ม. 3/8
4.เด็กหญิงชาลิสา ประมงกิจม. 3/8
5.เด็กหญิงพรชนัน วีรวินันทนกุลม. 3/8
6.เด็กหญิงปริชญา สงวนวงษ์ม. 3/8
7.เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทรสิทธิ์ม. 3/8
8.เด็กชายกณวรรธน์ เวียงนิลม. 3/10
9.เด็กชายภูริพัต สุขเกษมสวัสดิ์ม. 3/10
10.เด็กชายอดิเทพ ไชยวานม. 3/10
11.เด็กชายภควัต มุขโตม. 3/10
12.เด็กหญิงศิริภัสสร อุทกศิริม. 3/10
13.เด็กหญิงปรินทร อุ่นจันทีม. 3/10
14.เด็กหญิงมัลลิกา เวยยาวัจมัยม. 3/10
15.เด็กหญิงกุลิสรา ทองสมม. 3/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ส20241

จำนวนที่รับ

16 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวรัญจวน เจริญภูมิ