งานจักสานไม้ไผ่(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธนพร ปู่ครังม. 2/11
2.เด็กหญิงสุวรรณา รุ่งศรีม. 2/11
3.เด็กหญิงวรัญญา ชะวาลาม. 2/12
4.เด็กหญิงธนภัทร แพ่งคำม. 2/12
5.เด็กชายศุภณัฐ ต้องจิตรม. 2/13
6.เด็กชายอนุชิต เนียมนิยมม. 2/13
7.เด็กชายธานินทร์ แพรประเสริฐม. 2/13
8.เด็กชายเมธาวี บุญมีประเสริฐม. 2/13
9.เด็กชายเพชรชระ สวยสดม. 2/13
10.เด็กชายราชพฤกษ์ พุ่มศรีม. 2/13
11.เด็กชายจิราวัฒน์ ผายสุวรรณม. 2/13
12.เด็กหญิงเมธปิยา ทัดศรีม. 2/13
13.เด็กหญิงอรปรียา ประสพม. 2/13
14.เด็กหญิงจิราพัชร พงษ์จิระศักดิ์ม. 2/13
15.เด็กหญิงศลิษา ชูสุวรรณ์ม. 2/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22267

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์