สารน่ารู้(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงปภาภรณ์ ศรียาม. 1/10
2.เด็กหญิงวิภาพร แจ่มจันทร์ม. 1/12
3.เด็กหญิงกชพร จันทมาตรม. 1/12
4.เด็กชายชยพล บัวสุกม. 1/14
5.เด็กชายธันวเทพ แสงฟ้าม. 1/14
6.เด็กชายปกาสิต ศรทรงเดชม. 1/14
7.เด็กชายปฏิภาณ ขุนอ่อนม. 1/14
8.เด็กชายพิศิษฐ์ พิพัฒน์ดอกคำม. 1/14
9.เด็กชายภาสวิชญ์ ศิลธรรมม. 1/14
10.เด็กชายภูมิพัศ ทองมาเองม. 1/14
11.เด็กชายวิริทธิ์พล ด้วงวิเศษม. 1/14
12.เด็กหญิงกรกนก คลังบ้านงิ้วม. 1/14
13.เด็กหญิงนฤมล ช่างบรรดิษฐ์ม. 1/14
14.เด็กหญิงศิรประภา ปะจะนังม. 1/14
15.เด็กหญิงสุทธาฐินี บุญเนาว์ม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20202

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ