สารน่ารู้(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกัณตนัย ภูนะม. 1/11
2.เด็กชายเดชาพล นิลฉายม. 1/11
3.เด็กชายธนธรรศ นิ่มงามม. 1/11
4.เด็กชายธนภัทร ผู้บำเพ็ญม. 1/11
5.เด็กชายธีรภัทร สาลีวิเศษกุลม. 1/11
6.เด็กชายนริศ เชื้ออ่าวม. 1/11
7.เด็กชายทักษิณัตว์ รักษาพลม. 1/12
8.เด็กชายธัชเมศฐ์ โชติสุริยอัครกุลม. 1/12
9.เด็กชายวีรวิชญ์ วัฒนะเดชประเสริฐม. 1/12
10.เด็กชายจิรัสย์ ตัณฑะเตมีย์ม. 1/13
11.เด็กชายธนา บุญทรัพย์ม. 1/13
12.เด็กชายธันย์นริศ พันธ์วงศ์ม. 1/13
13.เด็กชายปาณวีร์ เพชรทองม. 1/13
14.เด็กชายพีรยุทธิ์ คล้ายเจริญม. 1/13
15.เด็กชายพุฒิเทพ ศรีสาครม. 1/13
16.เด็กชายอติชาติ เสือสวัสดิ์ม. 1/13
17.เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วเกิดม. 1/13
18.เด็กหญิงฐานิดา เฉลิมกิตติชัยม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว20202

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางปิยะรัตน์ พลอยเจริญ