การใช้แหล่งเรียนรู้(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 3 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายปวุฒิ สิลมัยม. 1/12
2.เด็กหญิงภาวินี แก้วศรีนวลม. 1/12
3.เด็กหญิงวิจิตรา หุ้นเจริญม. 1/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ท20202

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางนิรบล บัวประเสริฐ