การสร้างภาพเคลื่อนไหว(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูริ ประชาสุขสินม. 1/8
2.เด็กชายนนทกร ชื่นสระม. 1/9
3.เด็กชายภัทรพล โพนทองถิ่นม. 1/9
4.เด็กชายนนทวัฒน์ รื่นเริงม. 1/9
5.เด็กชายสุวิจักขณ์ กุลฉัตรานนท์ม. 1/10
6.เด็กหญิงมัทนัน สงวนวงษ์ม. 1/10
7.เด็กหญิงปวริศา วงษ์แสงทองม. 1/10
8.เด็กหญิงอชิรญา ดีโอดม. 1/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ว21241

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นายวสันต์ อุส่าค้า