เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายวริศ เลี้ยงรัตนานนท์ม. 2/5
2.เด็กชายกิตติศักดิ์ ดอกผึ้งม. 2/5
3.เด็กชายพัชรพล ถนอมจิตร์ม. 2/5
4.เด็กหญิงนันท์นภัส ฤาชาพันธ์ม. 2/5
5.เด็กหญิงชลธิชา เสสุตาม. 2/5
6.เด็กหญิงมนัสนันท์ วรรณสว่างม. 2/5
7.เด็กหญิงพิชญาภา สุขประสงค์ม. 2/5
8.เด็กหญิงฉัตรดาว วงค์เตชะม. 2/5
9.เด็กหญิงสุวิชาดา รักษาถิ่นม. 2/5
10.เด็กหญิงณัฐณิชา สวิงม. 2/5
11.เด็กชายปรเมษฐ์ อยู่เล็กม. 2/6
12.เด็กชายเสฎฐวุฒิ สายศรม. 2/6
13.เด็กชายเอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะม. 2/6
14.เด็กชายวราเทพ ศรีนาคม. 2/6
15.เด็กชายคณิติน สิรยากรม. 2/6
16.เด็กชายภูรินทร์ เดโชตระการม. 2/6
17.เด็กชายชัชรินทร์ แสงศรีม. 2/6
18.เด็กชายพีรณัฐ พูลทองม. 2/6
19.เด็กชายธนวัฒน์ ทิพย์สุขม. 2/6
20.เด็กชายธัชชัย เจริญโชคธนพรม. 2/6
21.เด็กชายเตชิต อินทร์สระคูม. 2/6
22.เด็กชายการต์เมธี แสนโนม. 2/6
23.เด็กหญิงธนารีย์ ลีลากุลเวชช์ม. 2/6
24.เด็กหญิงเบญญาดา รัตนะเศรษฐีม. 2/6
25.เด็กหญิงน้ำฟ้า โคตรโยธาม. 2/6
26.เด็กหญิงพลอยชมพู พลเยี่ยมม. 2/6
27.เด็กหญิงทิพยดา วันสาม. 2/6
28.เด็กหญิงปวีณ์นุช นุ้ยดีม. 2/6
29.เด็กหญิงแพรวา พงศ์พิริยะกาญจน์ม. 2/6
30.เด็กหญิงสิปรางค์ ช้างศรีม. 2/6
31.เด็กหญิงกัลยกร ปภาวินสกุลม. 2/6
32.เด็กหญิงธนัญญา โตสมม. 2/6
33.เด็กหญิงชญาณัฐ สุวรรณชีพม. 2/6

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22251

จำนวนที่รับ

33 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา