งานจักสานไม้ไผ่(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายธนกร สุโพธิ์ม. 2/7
2.เด็กชายวชิรภัทร์ มั่นมาม. 2/8
3.เด็กชายพีรวิชญ์ พินธะม. 2/8
4.เด็กหญิงกันยารัตน์ อ่อนอนงค์ม. 2/8
5.เด็กหญิงพรชนัน วีรวินันทนกุลม. 2/8
6.เด็กหญิงปริชญา สงวนวงษ์ม. 2/8
7.เด็กชายญาณพงศ์ กุศลม. 2/9
8.เด็กชายธนกร รังผึ้งม. 2/9
9.เด็กชายอรรถชัย ใสโศกม. 2/9
10.เด็กหญิงจิณห์นิภา มนตรีกุลม. 2/9
11.เด็กหญิงภคมน วงศ์นิลคงม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22267

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์