บัญชี3(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายพีรพล พิกุลแก้วม. 2/11
2.เด็กชายรวินันท์ ภูนุชม. 2/11
3.เด็กหญิงณัฐจารี อุบลบานม. 2/11
4.เด็กหญิงศศิญากรณ์ รักสุจริตม. 2/11
5.เด็กหญิงสัณฑ์ศรัณย์ งามสมชัยม. 2/11
6.เด็กชายเตชินท์ มาเจริญม. 2/14
7.เด็กชายประสิทธิ์ ชมภูม. 2/14
8.เด็กชายดุสิต เสริฐคัมภ์ศรม. 2/14
9.เด็กชายอิทธิพัทธ์ จงรุ่งเรืองไสวม. 2/14
10.เด็กชายกิตติธัช แสนสลีม. 2/14
11.เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22213

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

6 คน

ครูผู้สอน

  • ครูบรรจุใหม่บัญชี