งานธุรกิจ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูษิต ตั้งสกุลทวีม. 1/12
2.เด็กชายปภาวิชญ์ พรหมรักษ์ม. 1/12
3.เด็กชายขวัญชัย ทิมละม่อมม. 1/12
4.เด็กหญิงนันท์นิชา ทองสีม. 1/12
5.เด็กชายแทนคุณ น้อยพรมม. 1/13
6.เด็กหญิงศศิวิมล ฉิมแฉ่งม. 1/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21205

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา