งานธุรกิจ(1X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 8 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงษ์พันธุ์เที่ยงม. 1/8
2.เด็กหญิงณิชาพร อ้นรัตน์ม. 1/8
3.เด็กหญิงอินทุ์อร มโนรัตน์ม. 1/8
4.เด็กหญิงณัฎฐธิดา นามจันทราม. 1/8
5.เด็กหญิงสุภาวรรณ จำปาเรืองม. 1/8
6.เด็กชายภูริภัทร มิ่งมิตรวิบูลย์ม. 1/10
7.เด็กหญิงอารดา นนตะพันธ์ม. 1/10
8.เด็กหญิงวิชญา นิยมจันทร์ม. 1/10

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21205

จำนวนที่รับ

8 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวนลินรัตน์ ต้นตะภา