บัญชี3(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 6 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณัฐนนท์ วงศ์หนองแวงม. 2/7
2.เด็กชายขวัญข้าว ต้นกัญญาม. 2/7
3.เด็กหญิงปัญญามณี มิ่งมงคลม. 2/7
4.เด็กชายกาจพล รัตนภรณ์ม. 2/9
5.เด็กหญิงภคมน วงศ์นิลคงม. 2/9
6.เด็กหญิงชนากานต์ มูลศรีม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22213

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • ครูบรรจุใหม่บัญชี