การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายสรวิชญ์ เล็กสู่ม. 2/10
2.เด็กชายธนวัฒน์ แก่นท้าวม. 2/10
3.เด็กชายปรเมษ อนูปกิจม. 2/10
4.เด็กชายศาสตราวุฒิ ชนะบำรุงม. 2/10
5.เด็กชายศิขเรศ ศิโรเวฐน์พงศ์ม. 2/11
6.เด็กชายภูวดล สวัสดิ์มงคลกุลม. 2/11
7.เด็กชายณัฐภัทร ดาปานม. 2/11
8.เด็กชายเจษฎา ฮับหลีม. 2/11
9.เด็กชายจิตรภาณุ เปล่งสะอาดม. 2/11
10.เด็กชายอดิศักดิ์ เพ็งบุบผาม. 2/11
11.เด็กชายสิทธวีร์ บุญเกิ่งม. 2/11
12.เด็กชายณัฐวุฒิ มณีวรรณ์ม. 2/11
13.เด็กชายนวภู แก้วกาญจน์ม. 2/13
14.เด็กชายธนรัตน์ ไชยทองศรีม. 2/13
15.เด็กชายณัฐรัจน์ กัจฉมาภรณ์ม. 2/13
16.เด็กหญิงธนวรรณ เสือสกุลม. 2/13
17.เด็กหญิงพัชราภา ไวนิทราม. 2/13
18.เด็กชายพีรพงษ์ วัจนพยนต์ม. 2/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22223

จำนวนที่รับ

17 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา