การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์2(2Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 15 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายดิศรณ์ แจ้งสามสีม. 2/12
2.เด็กชายณัฐยศ คันสรม. 2/12
3.เด็กชายชวนากร ทัศสอนม. 2/12
4.เด็กชายกันติชา สมอหอมม. 2/12
5.เด็กชายเวชยันต์ พันธเวศม. 2/12
6.เด็กชายอัศม์เดช ศรีสุวรรณ์ม. 2/12
7.เด็กชายพัทธศิษฐ์ เหมือนจิตต์ม. 2/12
8.เด็กชายอธิวัชร์ ศิริโภคาม. 2/12
9.เด็กชายสรณัฐ นาคเจริญม. 2/12
10.เด็กชายปัญจพล จิราวิชานิธิม. 2/12
11.เด็กชายจิรเมธ แซ่จั่นม. 2/12
12.เด็กชายรัชพล เมืองจันทร์ม. 2/12
13.เด็กชายภานุกร น้อยแรมม. 2/12
14.เด็กชายศุภกฤต บุญพึ่งม. 2/12
15.เด็กชายภูวเนตร ใจมีสุขทุกเพลาม. 2/12

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22265

จำนวนที่รับ

15 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์