การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 11 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกรวิชญ์ คำนวนธรรมศาสตร์ม. 2/7
2.เด็กหญิงอรุชิดา วีระสุนทรม. 2/7
3.เด็กหญิงปุญญิสา แย้มประเสริฐม. 2/7
4.เด็กหญิงอภิชญา อมาตยกุลม. 2/7
5.เด็กชายวรทัต จิราพัชรสินม. 2/8
6.เด็กชายนวพล พรหล่อม. 2/8
7.เด็กชายธนภัทร ทองกลิ่นม. 2/8
8.เด็กชายปัณณวิชญ์ ประภาพรดิลกม. 2/8
9.เด็กหญิงสุธารักษ์ ม่องโพธิ์ม. 2/8
10.เด็กชายภูบดี เฟื่องตะเคียนม. 2/9
11.เด็กชายฉัตรชัย สอนวินิจฉัยม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22223

จำนวนที่รับ

11 คน

รับสมัครอีก

0 คน

ครูผู้สอน

  • นางสาวสุลักขณา ปวะภูตา