ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด (นาฎศิลป์)(3Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธัชชา สุขเกษมม. 3/14
2.เด็กหญิงอนันตญา พรมโสภาม. 3/14
3.เด็กหญิงชนัฐดา นิลทองม. 3/14
4.เด็กหญิงภัฏธนรัชต์ เกตุแก้วม. 3/14
5.เด็กหญิงพันธสา อิ่มโอฐม. 3/14

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ศ20223

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

5 คน

ครูผู้สอน

  • นางวรรณกวี ทองสีดา