การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์2(2X)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองแดงม. 2/7
2.เด็กหญิงทัตชญา ไชยสุขทักษิณม. 2/7
3.เด็กชายณฐภัทร โพทาม. 2/8
4.เด็กชายกาจพล รัตนภรณ์ม. 2/9
5.เด็กชายบริพนธ์ มั่นใจม. 2/9
6.เด็กหญิงปิยากร สมันยีม. 2/9
7.เด็กหญิงมุขรินทร์ คำศรีม. 2/9

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง22265

จำนวนที่รับ

10 คน

รับสมัครอีก

3 คน

ครูผู้สอน

  • นางพูลสุข กุลจิรกาญจน์