เครื่องคิดคำนวณ(1Y)

รายละเอียดวิชา

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ยังไม่มีข้อมูล

วัตถุประสงค์

ยังไม่มีข้อมูล

ภาระงาน

ยังไม่มีข้อมูล

รายชื่อนักเรียน

Total 5 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชัยชนก ทิมละม่อมม. 1/12
2.เด็กชายฐนพล เหลืองอร่ามม. 1/13
3.เด็กชายธนกร เจติยวรรณม. 1/13
4.เด็กชายเนติชัย นวลคำป้อม. 1/13
5.เด็กหญิงฉัตรชนก ปานแย้มม. 1/13

สมัครเรียนวิชานี้

รหัสวิชา

ง21209

จำนวนที่รับ

6 คน

รับสมัครอีก

1 คน

ครูผู้สอน

  • นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์